– سنجش و آمادگی ازدواج در جوانان
– تطابق شخصیتی زوجی
– مهارت های ارتباطی
– تاکتیک های حل تعارض زوج