– آزمون شخصیت کتل
– آزمون 5 عاملی شخصیت
– آزمون تیپ های شخصیت آیزنگ
– آزمون اختلالات روان پزشکی  MCMI III
– آزمون های مربوط به مهارت های زندگی ( جرأت مندی، تصمیم گیری، اعتماد به نفس، حل تعارضات بین فردی….)
– ارزیابی کارکردهای شناختی مانند توجه، تمرکز، حافظه……