–  ارزیابی مشکلات رفتاری – عاطفی نوجوانان
–  ارزیابی کارکردهای شناختی نوجوانان (توجه، تمرکز، حافظه، حل مسئله)
– ارزیابی و توانایی تنظیم هوش هیجانی نوجوانان
– استعداد سنجی تعیین رشته تحصیلی و گرایش کاری نوجوانان
– آزمون های هوشی کلامی و عملی نوجوانان