–  ارزیابی هوش کودکان
–  ارزیابی استعدادها و رغبت های  کودکان دربد و وردود به مدرسه
–  ارزیابی مشکلات رفتاری – عاطفی کودکان
–  ارزیابی کارکردهای شناختی کودکان (توجه، تمرکز، حافظه، حل مسئله)
–  ارزیابی و توانایی تنظیم هو ش هیجانی کودکان
–  آزمو ن های هوشی کلامی و عملی کودکان