تهران - خيابان سهرودی شمالی - خيابان ميرزايی زينالی - پلاک ۱۵۲

طبقه دوم - واحد ۳ - کلينيک کيهان

تلفن: ۸۸۵۳۳۴۹۸-۰۲۱ و ۸۸۵۳۳۴۹۷-۰۲۱ و ۸۸۵۲۴۷۵۷-۰۲۱
E-mail: kayhanclinic@gmail.com

 

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1iw2qpixjFM3j9QNmbgIHVTeL3dA" width="640" height="480"></iframe>