خدمات آموزشی مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کیهان با توجه به گروه های مخاطب به دو دسته اصلی آموزش های عمومی و آموزش های تخصصی تقسیم شده که در قالب همایش، سخنرانی و عمدتا کارگاه های آموزشی ارائه می شود.