آموزش های تخصصی
هدف: افزایش دانش و مهارت هاي متخصصان حیطه بهداشت روان جهت ارتقاء کیفیت خدمات درمانی
راهکار: برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ویژه روانپزشکان و روان شناسان و علوم وابسته برگزاری دوره های ضمن خدمت پرسنل درمان

1. دوره آموزشی مستمر رویکرد درمانی هیجان مدار
-    آموزش تکنیک هاي مصاحبه
-    آموزش علامت شناسی و تشخیص
-    آموزش تکنیک هاي درمان
در دوره آموزشی فوق به اختلالات زیر پرداخته می شود
-    درمان مشکلات انفرادی
-    زوج درمانی
-    آسیب های روانی
-    خیانت
-    گروه درمانی

3. دوره آموزش درمان اختلالات جنسی
-    ارزیابی، مصاحبه، تشخیص و درمان اختلالات جنسی
4. دوره آموزش پیشگیری و  در مان سوء استفاده جنسی
5. دوره آموزشی مصاحبه، ارزیابی و درمان بیماری های مزمن
6. دوره آموزشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
7. دوره آموزشی درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی
8. دوره آموزشی مشاوره پیش از ازدواج
9. دوره آموزشی زوج درمانی
-    زوج درمانی مقدماتی
-    زوج درمانی پیشرفته

2. دوره آموزشی مستمر رویکرد رفتاري شناختی
-    آموزش  تکنیک هاي مصاحبه
-    آموزش علامت شناسی و تشخیص
-    آموزش تکنیک هاي درمان
در دوره آموزشی فوق به اختلالات زیر پرداخته می شود:
-    درمان رفتاري شناختی اختلال افسردگی
-    درمان رفتاري شناختی اختلال وسواس جبري
-    درمان رفتاري شناختی اختلال اضطراب فراگیر
-    درمان رفتاري شناختی اختلال هراس
-    درمان رفتاري شناختی فوبی و ترس

10. تربیت مربی آموزش مهارت های زندگی به کودکان، نوجوانان و بزرگسالان
11. دوره های آموزشی با هدف نظارت علمی و فنی بر درمانگران جدید
-    ارایه مورد
-    تحلیل راهبرد درمان
-    بررسی نتیجه
12. آموزش روان درمانی به زبان انگلیسی
13. دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک و نوجوان

ثبت نام در کارگاه ها

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

تلفن تماس شما (الزامی)

موضوع کارگاه