خدمات ارزیابی، آموزشی، پژوهشی و درمانی
ویژه سازمان های دولتی، شرکت ها و مؤسسات خصوصی و مراکز درمانی

مدیریت و کادر مجرب مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کیهان با اجرای پروژه های ارزیابی سلامت جسمی و روانی کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی (همچون بانک مسکن، شرکت های مجموعه توانیر، شرکت های آبفا، بیمارستان آتیه و…) شناخت جامعی از مهمترین اولویت های مؤثر در افزایش رضایت شغلی و فردی افراد دارند. از این رو با بهره گیری از نتایج این مطالعات برنامه های آموزشی، مشاوره ای و درمانی با هدف ارتقاء کیفیت زندگی مدیران، کارکنان و خانواده هایشان و افزایش بهره وری در سازمان ها و شرکت ها طراحی شده است.