معاینات ادواری سلامت

هدف: بررسی سلامت جهت تشخیص و ارتقاء شاخص سلامت
راهکار: اجرای آزمون های روان شناختی  و مصاحبه تشخیصی
-  آزمون هوش هیجانی EQ
-  آزمون های شخصیت
-  آزمونهای مهارتهای زندگی
-  آزمونهای خشم ، اضطراب و افسردگی

معاینات بدو استخدام پرسنل

هدف: انتخاب بهینه نیروی انسانی جهت سازگاری نیازهای شغلی با شخصیت فرد

راهکار: اجرای آزمونهای روان شناختی و مصاحبه تشخیصی استخدامی
- اجرای مصاحبه نیمه ساختار یافته تشخیصی استخدامی
- اجرای آزمون شخصیتی NEO
- اجرای آزمون سبک های مقابله ای لازاروس

ارزیابی صنعتی سازمانی و شناسایی موانع بهره وری

هدف: کوشش در ایجاد روحیه و انگیزه بین کارکنان،
برانگیختن قوه خلاقیت و ابتکار کارکنان
راهکار: اجرای آزمون های صنعتی سازمانی
-  سلامت سازمانی
- تعهد سازمانی
- مدیریت - رهبری
- رضایت شغلی 
- فرسودگی شغلی

ارائه طرح های پژوهشی جهت رفع موانع بهره وری

هدف : کاربرد صحیح و موثر منابع انسانی، کسب مشارکت افراد
به منظور دستیابی به اهداف و ماموریتهای سازمان،
- فراهم سازی زمینه ی بکارگیری تکنولوژی برتر

راهکار : تدوین برنامه های آموزشی با هدف
- آشنایی افراد با نقاط قوت و ضعف خود و تأثیر آن بر زندگی شغلی، فردی و خانوادگی
- توانایی مدیریت مشکلات زندگی و کسب مهارت های فردی، شغلی و اجتماعی برای برخورداری از سلامت روان و احساس آرامش همراه با موفقیت
- آشنایی با مهارت های فرزندپروری و تربیتی مؤثر جهت بهبود کیفیت
- سطح بهداشت روان خانواده
- رضایت از خویشتن
- بهبود روابط میان فردی
- فراهم آوردن زمینه های رشد، توسعه و ابتکار

کلینیک تخصصی روانشناسی کیهان آماده بررسی و اجرای طرح های پژوهشی مورد نظر سازمانها و شرکت ها می باشد.

برخی از موضوعات پژوهشی پیشنهادی جهت ارتقاء سطح کیفی زندگی شغلی و خانوادگی کارکنان شرکت ها و سازمان ها و افزایش بهره وری

- شناسایی استرس های شغلی کارمندان و راهکارهایی برای حل آن ها
- شناسایی عوامل خانوادگی موثر در عملکرد ضعیف کارمندان و ارائه راه حل
- بررسی نیازهای روانی کارمندان به منظور تقویت سلامت روانی آنان
- ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
- ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس شغلی و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ در اﻳﺠـﺎد اﺳﺘﺮس
- ﻃﺮح ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
- ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮیان
- ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.