در جهان کنونی آموزش و پرورش نقش ویژه ای در تربیت نسل فردا و ساخت جامعه ای توسعه یافته دارد. شاخص توسعه انسانی که هر ساله توسط سازمان ملل متحد منتشر می شود، آموزش و پرورش را عاملی تعیین کننده در توسعه یافتگی جوامع می داند. به این ترتیب هدف آموزش و پرورش نباید صرفاً انتقال اطلاعات به دانش آموزان باشد بلکه رشد همه جانبه آنها در تعیین اهداف آموزشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، شرایط محیطی هم به سرعت در حال تغییر است که تأثیرات جدی و عمیقی بر دنیای روانی و شخصی کودکان و نوجوانان می گذارد. بنابراین در جامعۀ پر تحول امروزی، کسب آگاهی و دانش لازم دربارۀ چگونگی رفتار با کودکان و نوجوانان برای افرادی که به نوعی در زندگی آنها تأثیر مستقیم دارند از جمله والدین، معلمان و اولیاء مدرسه ضروری به نظر می رسد. لازم است دانش آموزان نیز از آموزش هایی بهره مند شوند که نه تنها به رشد همه جانبه آنها کمک می کند، بلکه نقش پیشگیرانه و محافظت کننده ای نیز در برابر آسیب های اجتماعی و چالش های پیش روی کودکان و نوجوانان دارد و آنان را برای داشتن زندگی ای سالم آماده می سازد

پژوهشها نشان داده اند که آموزش های مفید و مؤثر به والدین دانش آموزان و معلمین منجر به نتایج زیر می شوند
- پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
- سلامت روانی دانش آموزان
- ایجاد رابطه بهتر بین والدین و فرزندان
- کاهش استرس های فرزندپروری والدین
- کاهش فشارهای شغلی معلمین

بدون شک رسیدن به این نتایج مستلزم آموزش، همکاری و تلاش سه جانبه والدین، معلمین و دانش آموزان است

جهت تحقق نتایج فوق کلینیک تخصصی روان شناسی کیهان برنامه هایی را در سه حیطه آموزشی، مشاوره ای و پژوهشی برای مراکز آموزشی تنظیم نموده و آماده همکاری و ارائه خدمات به مدارس می باشد

 

هماهنگی جهت همکاری

نام مرکز آموزشی(الزامی)

تلفن شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

وب سایت شما (الزامی)

شرح مختصر در زمینه همکاری