تهیه ی پرونده بهداشت روان برای دانش آموزان از پیش از دبستان تا پیش دانشگاهی
هدف : کاهش مشکلات یادگیری و رفتاری دانش آموزان، افزایش پیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان
راهکار: اجرای آزمون ها متناسب با نیاز دانش آموزان از قبیل:
-    ارزیابی هوش کودکان
-    ارزیابی استعدادها و رغبت های کودکان دربدو ورود به مدرسه
-    ارزیابی مشکلات رفتاری – عاطفی کودکان و نوجوانان
-    ارزیابی کارکردهای شناختی کودکان و نوجوانان
-     آزمون های هوشی کلامی و عملی کودکان و  نوجوانان
-     ارزیابی و توانایی تنظیم هوش هیجانی کودکان و نوجوانان
-     استعداد سنجی تعیین رشته تحصیلی و گرایش شغلی نوجوانان

 

 ارزشیابی عملکرد فعالیت های آموزشی و پرورشی مربیان، معلمان و کادر اجرایی مراکز آموزشی
هدف: افزایش موفقیت در طراحی و اجرای برنامه های آموزشی
راهکار:  اجرای پرسشنامه های نظرخواهی دانش آموزان، والدین و همکاران
 از معلمان و کادر اجرایی مراکز آموزشی و سنجش خرده مقیاس هایی از قبیل:
-    وقت شناسی
-    برنامه ریزی و اجرا
-    انتقال مفاهیم
-    نحوه برخورد
-    نحوه ارزشیابی

هماهنگی جهت همکاری

نام مرکز آموزشی(الزامی)

تلفن شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

وب سایت شما (الزامی)

شرح مختصر در زمینه همکاری