سعید ایماني ، مجتبي حبیبي، سودابه پاشایي، معصومه ظهیری سروری، جعفر میرزایی، مریم زارع


چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر ارتقاء کیفیت زندگی سوءمصرف کنندگان مواد مخدر در ابعاد سلامت جسمانی و روانشناختی اجرا شده است.

روش: تعداد 60 نفر از سوء مصرف کنندگان مواد مخدر به صورت تصادفی ساده از کلینیک اندیشه رهایی انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. با استفاده از یک طرح آزمایشی پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل، گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس قرار گرفتند، در حالی که در این مدت گروه کنترل مداخله ای را دریافت نکردند. هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از مقیاس کیفیت زندگی ( sf-36 ) در خرده مقیاس های عملکرد جسمی، ایفای نقش جسمی، درد بدنی، سلامت عمومی، سرزندگی، عملکرد اجتماعی، ایفای نقش هیجانی و بهزیستی عاطفی مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره تحلیل شد.

یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که بین دو گروه در پیش آزمون تفاوت معنی دار وجود نداشت، اما آموزش ذهن آگاهی در گروه آزمایش، نمرات مقیاس های سلامت جسمانی و روانشناختی را به طور معنی داری افزایش داده است.

نتیجه گیری: برنامه آموزش گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند جزء برنامه های مداخلاتی در جمعیت سوء مصرف کنندگان مواد مخدر قرار گیرد و کیفیت زندگی آنها را ارتقاء دهد.

کلید واژه ها: کیفیت زندگی، اعتیاد، ذهن آگاهی


دریافت فایل PDF

اثربخشي درمان ذهن آگاهي بر ارتقاء کیفیت زندگي سوء مصرف کنندگان مواد مخدر (تریاك): بهبود سلامت جسماني و روانشناختي

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.