نسرین اسماعیلیان، کارینه طهماسیان، محسن دهقانی، فرشته موتابی


چکیده

مقدمه : هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نشانه های افسردگی در کودکان دارای والدین مطلقه بود.

روش : جامعه آماری شامل تمام کودکان10 تا 13 ساله ی دارای والدین مطلقه و ساکن در شهر تهران بود که با توجه به مجوزهای صادر شده از سوی آموزش و پرورش، امکان دسترسی به آن ها وجود داشت.نمونه شامل 30 نفر از دختران و پسران مذکور بودند که به شیوه در دسترس از جامعه انتخاب شدند و در نهایت به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (16 نفر) و آزمایش (14 نفر) جایگزین شدند.برنامه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در 12 جلسه نود دقیقه ای و طی سه ماه، گروه آزمایش اجرا گردید.تمام آزمودنی ها قبل و بعد از درمان و نیز پس از شش ماه، پرسشنامه های شاخص افسردگی کودک ، و سنجش ذهن آگاهی و پذیرش کودک را تکمیل کردند.

یافته ها : نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که برنامه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به طور معناداری نشانه های افسردگی (ناکارآمدی، بی لذتی، مشکلات بین فردی، خلق پایین، و عزت نفس پایین) را در کودکان دارای والدین مطلقه کاهش داد.همچنین افزایش معناداری در ذهن آگاهی و پذیرش کودکانی که در درمان شرکت کرده بودند مشاهده شد.نتایج ذکر شده در مرحله پیگیری نیز حفظ شده بودند.

نتیجه گیری : برنامه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند نشانه های افسردگی را در کودکان دارای والدین مطلقه کاهش و ذهن آگاهی و پذیرش کودکان را افزایش دهد.

واژه های کلیدی : ذهن آگاهی و پذیرش، شناخت درمانی ، افسردگی، طلاق، کودک

 

Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Depression Symptoms in Children with Divorced Parents s


Esmaeilian, N. *M. A., Tahmassian, K. Ph.D., Dehghani, M. Ph.D., Mootabi, F. Ph.D.r

Abstract
Introduction: Present study examines the hypotheses that children of divorce who participate in MBCT-C would show greater reductions in depression symptoms.
Method: Participants are boys and girls aged 10-13 (N=30). All participants were randomly assigned into two groups: a waiting list control group (N=16) and an experimental group (N=14). Measures include child depression inventory (CDI; Kovacs, 1977), and child acceptance mindfulness measure (CAMM, Greco & et al, 2005). The course of MBCT-C, participants completed these questionnaires in the pre-test, post-test, and six month follow-up stages.
Results: After participating in a twelve week intervention of MBCT-C, participants were found to exhibit significantly fewer depression symptoms (interpersonal problems, negative mood, and negative self-esteem). Also participants who completed the program showed significant enhancement in acceptance and mindfulness.
Conclusion: The results showed that the manual of mindfulness based cognitive therapy for children can decrease depression symptoms in children with divorced parents.
Keywords: Mindfulness, Cognitive Therapy, Depression, Divorce, Child

 


اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشانه های افسردگی و پذیرش کودکان دارای والدین مطلقه

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.