دکتر جواد اژه ای، دکتر محسن دهقانی، آناهیتا گنجوی، دکتر محمد کریم خداپناهی


چکیده

مقدمه: هر ساله دانشجویان زیادی خانه را به قصد ورود به دانشگاه ترک می کنند.این امر به همان اندازه که برای فرد فرصت های جدید به همراه می آورد، وی را با چالش ها و فشارهایی مثل احساس غربت روبرو می کند.مطالعه این پدیده در جامعه دانشجویی ایران نیازمند ابزاری برای سنجش است.پژوهش حاضر به منظور اعتباریابی پرسشنامه احساس غربت انجام شده است.

روش : پرسشنامه 45 ماده ای احساس غربت ( UHS ) ترجمه و توسط متخصصین تایید و روی 360 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی (210 دختر) که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شده بودند اجرا شد.

یافته ها : داده های به دست آمده مورد تحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفت و نهایتا فرم فارسی پرسشنامه احساس غربت با 36 ماده به دست آمد.اگرچه تعداد ماده ها کاهش یافته است ولی تعداد سازه ها همانند نسخه اصلی پنج سازه می باشد.

نتیجه گیری : پژوهش حاضر به منظور اعتبار یابی ابزار سنجش احساس غربت در دانشجویان خوابگاهی صورت گرفته است.پرسشنامه احساس غربت با 36 ماده و پنج سازه استخراج گردید که قادر به توجیه 52/5 درصد واریانس می باشند.اگرچه نه ماده در تحلیل عوامل فرم فارسی از اصل پرسشنامه کنار گذاشته شد، اما تعداد سازه ها مطابق با یافته های قبلی است.

واژه های کلیدی : احساس غربت ، پرسشنامه احساس غربی، دانشجویان، استرس

Validation of Utrecht Homesickness Scale in Students


Ejei, J. Ph.D, Dehghani, M. Ph.D, Ganjavi, A. B.Sc, Khodapanahi, M.K. Ph.D


Abstract
Introduction: Each year many students leave their homes to enter university. While the new life gives them new opportunities, at the same time it encounters them with challenges and stressful situations. One of the consequences of these challenges is homesickness. The first step in studying this phenomenon in Iranian university students is to have a valid and reliable instrument. The present study aims at validating homesickness scale.
Method: After translating the 45-item Utrecht Homesickness Scale and checking its credibility by several experts, 360 freshmen (f=210) were selected randomly from Shahid Beheshti University dormitories and completed the scale.
Results: Exploratory factor analysis was applied in order to analyze the data, which resulted in the Persian form of homesickness scale consisting 36 items. Despite the reduction of items, the constructions remained the same as original scale.
Conclusion: The present study is conducted in order to validate homesickness scale in students living in dormitories. A 36-item scale was extracted which justifies 52.5% of the variance.
Although 9 items were removed from Persian form, the number of factors remained the same as original form.
Keywords: homesickness, homesickness scale, students, stress

دریافت فایل PDF

اعتباریابی پرسشنامه احساس غربت در دانشجویان

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.