زهرا فدایی، دکتر احمد عاشوری، دکتر مجتبی حبیبی، دکتر غلامرضا دهشیري، عاطفه کریمزاده


چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی افکار خودکشى بر حسب جنس، سن، وضعیت تأهل و برآورد ضریب توارث پذیري در گروهی از دوقلوهاي همسان و ناهمسان انجام شده است.

روش: از میان دوقلوهاى شرکت کننده در مراسم سالگرد لاله و لادن، 116 دوقلو شامل 66 دوقلوى همسان و 50 دوقلوى ناهمسان در گروه سنی 11 تا 35 سال به مقیاس افکار خودکشى پاسخ دادند.

یافته ها: تحلیل واریانس نشان داد که 80 درصد از تغییرات افکار خودکشى در دوقلوها به واسطه تعامل متغیرهاى جنس، سن و وضعیت تأهل قابل تبیین است. میزان افکار خودکشى در میان زنان به طور معنی دارى بیشتر از مردان، در نوجوانان بیشتر از جوانان و در افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل بود . میزان ضریب توارث پذیرى افکار خودکشى در میان دوقلوهاى نوجوان و جوان 49/0 به ترتیب بود.

نتیجه گیري: زنان، نوجوانان و افراد مجرد در مقایسه با مردان، جوانان و افراد متأهل بیشتر در معرض افکار خودکشی هستند. با توجه به توارث پذیري افکار خودکشی، رصد کردن بستگان افراد داراي افکار و اقدام به خودکشی، بخشی از سیاست هاي سلامت روان است که باید در حوزه پیشگیري اولیه و ثانویه در نظر گرفته شود

کلیدواژه: افکار خودکشی؛ ضریب توارث پذیري؛ دوقلو؛ نوجوان؛ جوان

 

Suicide Ideation and Heritability Coefficient Among Monozygotic and Dizygotic Twins


Zahra Fadaee, Ahmad Ashouri, Mojtaba Habibi, Gholam-reza Dehshiri, Atefe Karimzadeh

Abstract
Objectives: This study aimed to assess suicidal ideation based on gender, age, marital status and heritability coefficient estimate in a sample of 11 to 35 years-old monozygotic and dizygot twins.
Method: One hundred and sixteen twins (MZ=66, DZ=50; age, 11-35) were invited to complete the Suicide Ideation Scale (SIS) in the anniversary of Laleh and Ladan.
Results: Analysis of variance showed that gender, age and marital status together accounted for 80% of the total variation of suicidal ideation in twins. There were significantly higher rates of suicidal ideation between women, adolescents, and singles in comparison with men, young people, and married people, respectively. The heritability coefficient in adolescent and young twins was 0.49.
Conclusion: The findings suggest that women, adolescents and single people, respectively, compared to men, young people and married people are at higher risk of suicidal ideation. Regarding heritability of suicidal ideation, supervising of significant others to people with suicide ideation must be considered in mental health policy making in the field of primary and secondary prevention.
Key words: suicide ideation; heritability coefficient; twin; adolescent; young

 


دریافت فایل PDF

افکار خودکشی و ضریب توارث پذیري آن در دوقلوهاي همسان و ناهمسان

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.