محمود حیدری، دکتر محسن دهقانی، دکتر محمدکریم خداپناهی


چکیده

مقدمه: خود ناتوان سازی عبارت از انجام یا عدم انجام کاری به منظور عذرتراشی برای شکست های احتمالی است. این سازه به دو شکل رفتاری و ادعایی دیده می شود. این رفتار می تواند تحت تاثیر سبک های فرزند پروری قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سبک فرزندپروری ادراک شده بر خود ناتوان سازی است. روش: روش پژوهش، پس رویدادی و جامعه آن شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی است که از بین آنان با روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس وجود حداقل 30 نفر در هر یک از سبک های فرزندپروری نمونه گیری انجام شد. نمونه پژوهش 184 نفر شامل 95 دختر و 91 پسر است. ابزار جمع آوری اطلاعات مقیاس خود ناتوان سازی و پرسشنامه سبک های فرزندپروری ادراک شده بود. داده های جمع آوری شده با آزمون آماری مانوا تحلیل گردید.

یافته ها: نتایج نشان داد که خود ناتوان سازی رفتاری و کلی در سبک فرزندپروری استبدادی به طور معناداری بیشتر از سایر سبک های فرزندپروری است. سبک فرزند پروری و جنس نیز ادعایی در سبک فرزندپروری مقتدرانه در دختران بیشتر از پسران است و در سبک فرزندپروری استبدادی خودناتوان سازی ادعایی در پسران بیشتر از دختران است.

نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده اهمیت تاثیر محبت و کنترل در روابط والد ـ فرزند بر خود ناتوان سازی است.

کلیدواژه ها : خود ناتوان سازی، سبک فرزند پروری ادراک شده، خودناتوان سازی رفتاری، خود ناتوان سازی ادعایی.

 

The Impact of Perceived Parenting Style and Gender
on Self-Handicapping


M. Heidari, M. A. , M. Dehghani, Ph.D. , M. K. Khodapanahi, Ph.D.

Abstract
Introduction: Self-handicapping (S.H.) is defined as an act of claiming or creating obstacles to provide explanation for subsequent outcomes. Self handicapping has two forms: behavioral and claimed. This behavior may be impacted by parenting styles. The aim of the present study is to investigate the impacts of perceived parenting style on S. H. An ex-post facto method is applied targeting a sample of undergraduate students at Shahid Beheshti University.
Method: The sample consists of at least 30 subjects in each parenting style group, reaching a total number of 184 (95 females) who completed Self-handicapping scale and Perceived Parenting Style Questionnaire.
Results: MANOVA shows that the total score of S. H. and the score of behavioral type of S. H. were significantly higher among those with an authoritarian parenting style. An interaction is also found between genders and parenting style in self-handicapping, indicating that the claimed S. H. was more evident among girls in authoritative parenting style, while in authoritarian parenting style the claimed S. H. is higher in boys.
Conclusion: These results indicate that affection and control seem to impact self-handicapping.
Keywords: Self-handicapping, Perceived Parenting Style, Behavioral Self-handicapping, Claimed Self-handicapping.

 

دریافت فایل PDF

بررسی تاثیر شیوه فرزندپروری ادراک شده و جنس بر خود ناتوان سازی

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.