مریم عباسی، دکتر محسن دهقانی، دکتر محمدعلی مظاهری، فاطمه انصاری نژاد،
زهرا فدایی، فاطمه نیک پرور، حامد یزدخواستی، نادر منصوری، زهرا ابارشی


چکیده

مقدمه: اگرچه رابطه بین رضایت زناشویی و چرخه زندگی خانواده مورد حمایت پژوهشی گسترده قرار گرفته است، بررسی پیشینه این موضوع اشکالات مهمی را در نوع تحلیل آماری و تعریف مفهوم رضایت زناشویی آشکار می سازد. مطالعه حاضر به بررسی نقایص اصلی این پژوهش ها پرداخته و نگاهی انتقادی بر ادبیات پژوهش در این زمینه دارد. هدف اصلی این مطالعه بررسی روند تغییرات رضایت زناشویی و ابعاد آن در هفت مرحله چرخه زندگی خانواده است.

روش: به این منظور 209 نفر از افراد متاهل ساکن شهر تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که به هر دوره از چرخه زندگی 30 نفر اختصاص یافت (به جز مرحله آشیان خالی که شامل 29 نفر بود). فرم مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ توسط این افراد تکمیل شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقایسه ای است و از روش تحلیل روند به منظور تفسیر داده ها استفاده شده است.

یافته ها: تحلیل روند تغییرات نشان داد که رابطه بین زیر مقیاس های رضایت زناشویی، روابط جنسی، خانواده و دوستان، جهت گیری مذهبی با متغیر چرخه زندگی خانواده از گرایش منحنی تبعیت می کند.کاربردهای بالینی و پژوهشی نتایج مورد بحث قرار گرفته است.

نتیجه گیری: روند تغییرات رضایت زناشویی و ابعاد آن در طول چرخه زندگی خانواده متفاوت بود. بعضی از ابعاد رضایت زناشویی (اوقات فراقت، ارتباطات، حل تعارض، مسائل شخصیتی، فرزند و فرزند پروری، مساوات طلبی) در طول زمان ثابت باقی می مانندو نوسان قابل ملاحظه ای نشان نمی دهند. بررسی دقیق داده ها نشان داد که حضور فرزندان صرفنظر از سن آنها رابطه منفی با رضایت زناشویی دارد. در بعد مدیریت مالی به نظر می رسد والدین در مرحله ای از زندگی که کودکان زیر 6 سال و نوجوان دارند، کمترین میزان توافق را بر یر مسائل مالی و اقتصادی تجربه می کنند. در توضیح نیمرخ بعد خانواده و دوستان می توان گفت پرورش فرزند ترکیب و اندازه شبکه اجتماعی والدین را تحت تاثیر قرار می دهند. در بعد روابط جنسی می توان چنین توضیح داد که مشکلات صمیمیت جنسی و ارتباطی از اوایل ازدواج تا اوایل والدگری کاهش می یابد. یافته دیگر مطالعه حاضر این بود که با تغییر روش ارزیابی متغیر رضایت زناشویی از ارزیابی تک بعدی به چندبعدی، افزایش میزان تغییرات واریانس توجیه شده توسط متغیر چرخه زندگی را شاهد بودیم. با توجه به تحلیل ها و و نتایج ارائه شده به نظر می رسد در روش شناسی آماری و تحلیل داده های چرخه زندگی زناشویی، روش تحلیل روند یا تحلیل های منحنی می توانند اطلاعاتی متفاوت از آنچه به واسطه تحلیل های متکی بر تحلیل واریانس است، به دست دهند.

کلید واژه ها : چرخه زندگی، رضایت زناشویی، تحلیل روند.

 

Trend Analysis of Changes in Marital Satisfaction and RelatedDimensions Across Family Life Cycle


M. Abbasi, M. A.M. Dehghani, Ph.D.M. A. Mazaheri, Ph.D.F. Ansarinejad, M. A.; Z. Fadaii, M. A.; F. Nikparvar, M. A.H. Yazdkhasti, M. A.; N. Mansori, M. A.; Z. Abareshi, M. A.

Abstract
While U-shaped relationship betweenmarital satisfaction and familylife cycle has been strongly supported,our review of the related literaturereveals some significant errors in thedefinition of marital satisfaction andregard.
The present study addresses the main shortcomings and critically reviews the relevant literature. The primary goal is to examine the trend of changes in marital satisfaction and related dimensions across family life cycle (seven stages). 209 married individuals were conescutively sampled through approaching them in public gathering places. 30 married individuals (except for empty nest, (n=29) were allocated to each life cycle stage. Demographics form and ENRICH scale for marital satisfaction were then completed by the participants. The trend analysis of each dimension demonstrates a curvilinear relationship between some dimensions (Marital Satisfaction, Sexual Relationship,Family and Friends, Religious Orientation) and the life cycle. Findings are discussed considering clinical and research implications.
KeyWords: life cycle, marital satisfaction,trend analysis

 


دریافت فایل PDF

بررسی تغییرات رضایت زناشویی و ابعاد آن در طول چرخه زندگی خانواده : تحلیل روند

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.