مریم عباسی، دکتر محسن دهقانی ، دکتر محمدعلی مظاهری، فاطمه انصاری نژاد، زهرا فدایی، فاطمه نیک پرور، حامد یزدخواستی، نادر منصوری، زهره ابارشی


چکیده

مقدمه: اگرچه رابطه بین رضایت زناشویی و چرخه زندگی خانواده مورد حمایت پژوهشی گسترده قرار گرفته است، بررسی پیشینه این موضوع اشکالات مهمی را در نوع تحلیل آماری و تعریف مفهوم رضایت زناشویی آشکار می سازد. مطالعه حاضر به بررسی نقایص اصلی این پژوهش ها پرداخته و نگاهی انتقادی بر ادبیات پژوهش در این زمینه دارد.

روش: هدف اصلی این مطالعه بررسی روند تغییرات رضایت زناشویی و ابعاد آن در هفت مرحله چرخه زندگی خانواده است. به این منظور 209 نفر از افراد متاهل ساکن شهر تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که به هر دوره از چرخه زندگی 30 نفر اختصاص یافت.( به جز مرحله آشیان خالی که شامل 29 نفر بود). فرم مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ توسط این افراد تکمیل شد.

یافته ها : تحلیل روند تغییرات نشان داد که رابطه بین زیر مقیاس های رضایت زناشویی، روابط جنسی، خانواده و دوستان، جهت گیری مذهبی با متغیر چرخه زندگی خانواده از گرایش منحنی تبعیت می کند.

نتیجه گیری: کاربردهای بالینی و پژوهشی نتایج مورد بحث قرار گرفته است.

کلید واژه ها: چرخه زندگی، رضایت زناشویی، تحلیل روند

 

Trend Analysis of Changes in Marital Satisfaction and Related Dimensions Across Family Life Cycle


M. Abbasi, M. A._, M. Dehghani, Ph.D., M. A. Mazaheri, Ph.D._. F. Ansarinejad, M. A.; Z. Fadaii, M. A.; F. Nikparvar, M. A., H. Yazdkhasti, M. A.; N. Mansori, M. A.;Z. Abareshi, M. A.

Abstract
Introduction: While U-shaped relationship between marital satisfaction and family life cycle has been strongly supported, our review of the related literature reveals some significant errors in the definition of marital satisfaction and the statistical data analysis in this regard.
The present study addresses the main shortcomings and critically reviews the relevant literature. The primary goal is to examine the trend of changes in marital satisfaction and related dimensions across family life cycle (seven stages).
Method: 209 married individuals were consecutively sampled through approaching them in public gathering places. 30 married individuals (except for empty nest, (n=29) were allocated to each life cycle stage. Demographics form and ENRICH scale for marital satisfactions were then completed by the participants.
Results: The trend analysis of each dimension demonstrates a curvilinear relationship between some dimensions (Marital Satisfaction, Sexual Relationship, Family and Friends, Religious Orientation) and the life cycle.
Conclusion: Findings are discussed considering clinical and research implications.
Keywords: life cycle, marital satisfaction, trend analysis

دریافت فایل PDF

بررسی تغییرات رضایت زناشویی و ابعاد آن در طول چرخه زندگی خانواده، تحلیل روند

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.