زهرا فدایی، محسن دهقانی، کارینه طهماسیان،فاطمه فرهادی


چکیده

زمینه و هدف : هدف پژوهش حاضر ، بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی فرم کوتاه شاخص استرس فرزند پروری در مادران کودکان عادی 12-7 سال شهر تهران بود.

مواد و روش ها : بعد از ترجمه، ترجمه معکوس و انطباق ابزار، به منظور هنجاریابی این ابزار در قالب یک طرح زمینه یابی کاربردی، از بین جامعه مادران کودکان عادی به روش نمونه گیری خوشه ای جند مرحله ای، 468 مادر پرسش نامه PSI-SF را تکمیل نمودند.داده ها با روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL تحلیل شدند.

یافته ها : نتایج Cronbach’s alpha حاکی از آن بود که میزان اعتبار نمره کل استرس والدین و هر یک از زیر مقیاس های آشفتگی والدین، تعامل ناکارآمد والد – کودک و ویژگی های کودک مشکل آفرین برای کل گروه هنجاری به ترتیب 90/0 ،80/0 ، 84/0 و 80/0 برای مادران کودکان پسر به ترتیب 89/0، 80/0 ، 83/0 و 78/0 و برای مادران کودکان دختر به ترتیب 91/0 ، 80/0 ، 84/0 و 80/0 به دست آمد.ضریب اعتبار بازآزمایی در طول 18 روز بعد از اجرای اول، برابر با 75/0 برای نمره کل استرس والدین، 82/0 برای زیر مقیاس آشفتگی والدین، 73/0 برای زیر مقیاس تعامل ناکارآمد والد – کودک و 71/0 برای زیر مقیاس ویژگی های کودک مشکل آفرین بود که این مقادیر همبستگی بیانگر ثبات نمرات شاخص PSI-SF در طول زمان است. روایی همگرا از طریق تعیین ضریب همبستگی با مقیاس سلامت خلقی (DASS_Depression Anxiety Stress Scales) و پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان (CBCL _The Child Behavior Checklist) محاسبه شد.با روش تحلیل عاملی تاییدی، با استفاده از مدل سه عاملی وابسته، سه عامل استخراج گردید.این سه عامل عبارت از آشفتگی والدین، تعامل ناکارآمد والد – کودک و ویژگی های کودک مشکل آفرین بود.

نتیجه گیری : بر طبق نتایج این پژوهش، مقیاس PSI-S واجد ویژگی های روان سنجی مورد نیاز برای کاربرد در پژوهش های روانشناختی و تشخیص های بالینی استرس فرزند پروری مادران است.

واژه های کلیدی : اعتبار، روایی، ساختار عاملی، شاخص استرس فرزندپروری.

نوع مقاله : پژوهشی

 

Investigating reliability, validity and factor structur of parenting stress- short form in mother`s 7-12 year-old child


Fadaei Z1, Dehghani M2, Tahmasian K2, Farhadei M3

Abstract
Aim and Background: The aim of current study was the investigating of factor structure, reliability, and validity of Parenting Stress Index- Short Form (PSI- SF) among Tehran city’s mothers with children ages 7-12._
Method and Materials: After translation, back translation, and adaptation pf instrument, due to normalization this instrument by applied survey design, 468 mothers with multiphase cluster sampling method fill in the PSI- SF. The data was analysis by structural equating model using Lisrel software.
Findings: The results of Cronbach’s alpha showed that the reliability quotients for parenting stress and each of sub scales of parental distress, parent- child dysfunctional interaction and difficult child were 0.90, 0.80, 0.84, and 0.80 respectively for total sample (these results for mothers of boys were 0.89, 0.80, 0.83, and 0.78 and mothers of girls 0.91, 0.80, 0.84, and 0.80). Test- retest reliability after 18 days showed 0.75 for total score, 0.82 for parental distress, 0.73 for parent- child dysfunctional interaction, and 0.71 for difficult child. We used DASS and CBCL to testing divergent, and convergent. By using Factor analysis, we extracted 3 factors (parental distress, parent- child dysfunctional interaction and difficult child).
Conclusions: Results of this study showed that PSI- SF has psychometric properties for utilizing in psychological research and clinical diagnosis of mother’s parenting stress.
Keywords: Reliability, validity, factor structure, parenting stress index.
Type of article: Original

 

دریافت فایل PDF

بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی فرم کوتاه – شاخص استرس فرزند پروری مادران کودکان عادی 12-7 سال (PSI-SF)

1 دیدگاه در “بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی فرم کوتاه – شاخص استرس فرزند پروری مادران کودکان عادی 12-7 سال (PSI-SF)

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.