محسن دهقانی، دکتر محمو روشن ، آناهیتا گنجوی


چکیده

رسیدگی به کوکان و نوجوانان بزهکار در حوزه کار روان شناسی قانونی قرار دارد.ارائه خدمات بهتر به این جمعیت مستلزم رویکرد تخصصی، در حوزه های ارزیابی، تشخیص و درمان است.از این رو نوع اطلاعات دریافتی از مورد می تواند فعالیت های مراکز اصلاح و تربیت را هدفمند و در چارچوب اهداف تعیین شده هدایت کند.

این مطالعه به منظور بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و روانی – اجتماعی نوجوانان بزهکار در کانون اصلاح و تربیت و ارزیابی نوع اطلاعات روان شناختی و قانوی گردآوری شده به هنگام ورود آن ها به کانون اصلاح و تربیت صورت گرفته است.

برای این منظور پرونده 120 نوجوان بزهکار پسر ساکن در کانون اصلاح و تربیت مورد مطالعه محتوایی قرار گرفت.از میان این پرونده ها 78 مورد که حاوی اطلاعات معتبری بودند انتخاب و اطلاعات موجود در آن ها در سه طبقه گزارش شد : روانی – فردی ، وضعیت خانوادگی و ویژگی های مرتبط با همسالان و مدرسه.نتایج در وهله اول نشان می دهد که این تحقیق پیشنهاد می کند برای ارزیابی و ارائه خدمات مناسبت تر به این دسته از کودکان و نوجوانان، می بایست فرم های استانداردی برای ارزیابی روان شناختی از نظر روان شناسی قانونی تدوین و در این گونه مراکز به صورت یکسان اجرا شود.شیوع مشکلات متفاوت روانی – خانوادگی – تحصیلی در این گروه ، نیاز به توجه دقیق به این مشکلات را پیش از زدن برچسب بزهکار به آن ها ضرروی می سازد.

کلیدواژه ها : ارزیابی روان شناختی، کودکان و نوجوانان کانون اصلاح تربیت.

 

An Investigation on Insufficient Forensic Psychology Assessment of Juveniles in Correction Service Center


M. Dehghani, Ph.D. , M. Roshan, Ph.D , A. Ganjavi, M. A.

Abstract
Required services for delinquent children and adolescents are addressed in the field of forensic sychology. Delivering better services to them depends on taking a professional approach in assessment, diagnosis, and treatment. Hence, the type of gathered information could guide offered educations towards assigned objectives. The objective of the present study was to examine demographic and psychosocial characteristics of juveniles maintained in correction service and the need for a comprehensive psychological and forensic assessment as early as they enter the system. Profiles of 120 male juveniles inhabiting in correction center were reviewed to investigate the content and available information. Among them 78 profiles with valid data were selected, organized, and reported in three categories: individual-mental, family status, and peers and school features. Preliminary, the results suggest the need for development of a proper and standardized procedure for evaluation of children and adolescents in correction centers based on forensic psychology approach to be implemented national wide.
The prevalence of remarkable different mental-family-academic problems in this group necessitates the need for attending to these problems while proceeding them as delinquents in juvenile justice system.
KeyWords: Forensic Psychology, Juveniles,Correction Services, assessment.

 

دریافت فایل PDF

بررسی نارسایی ارزیابی روان شناسی قانونی در پرونده های کوکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.