محمدعلی بشارت، صدیقه کوچی، محسن دهقانی، حجت اله فراهانی، سیروس مومن زاده


چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کننده خودکارآمدی بر رابطه بین ناگویی هیجانی، شدت درد و ناتوانی ناشی از درد در بیماران مبتلا به درد مزمن انجام گرفت.100 آزمودنی ( 67 زن و 33 مرد) در این پژوهش شرکت کردند.از شرکت کنندگان خواسته شد که مقیاس های ناگویی هیجانی تورنتو (TAS-20)، پرسشنامه خودکارآمدی درد مزمن (CPSEQ) ، مقیاس دیداری شدت درد (VAS) و پرسشنامه ناتوانی ناشی از درد (PDQ) را تکمیل کنند.داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون تحلیل شد.نتایج پژوهش نشان داد که خودکار آمدی در رابطه بین ناگویی هیجانی، شدت درد و ناتوانی ناشی از درد نقش تعدیل کننده دارد.بر اساس نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که رابطه بین ناگویی هیجانی، شدت درد و ناتوانی ناشی از درد در بیماران مبتلا به درد مزمن تحت تاثیر نقش تعدیل کننده خودکارآمدی قرار دارد.

واژگان کلیدی : ناگویی هیجانی، خودکارآمدی، شدت درد، ناتوانی ناشی از درد، درد مزمن.


دریافت فایل PDF

بررسی نقش تعدیل کننده خودکار آمدی بر رابطه بین ناگویی هیجانی، شدت درد و ناتوانی ناشی از درد در بیماران مبتلا به درد مزمن

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.