دکتر لیلا پناغی، دکتر محسن دهقانی، مریم عباسی، سمیه محمدی، قیصر ملکی


چکیده

مقدمه: هدف مطالعه حاضر بررسی پایایی و روایی مقیاس تجدید نظر شده تاکتیک های حل تعارض می باشد. روش: نمونه پژوهش شامل 395 نفر (206 زن و 189 مرد) بوده که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از مناطق مختلف تهران انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده مقیاس تجدید نظر یافته تاکتیک های حل تعارض ( CTS2 ) بود.

یافته ها : روایی واگرا و همگرای این مقیاس با استفاده از خرده مقیاس های پرسشنامه تایید شد.نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در نمونه ایرانی پژوهش حاضر تحلیل سه عاملی با استفاده از سه خرده مقیاس حمله، خشونت روانی و مذاکره نسبت به سایر تحلیل ها مناسب تر است.همین طور این مقیاس و خرده مقیاس های آن از همسانی درونی مناسبی برخوردار هستند.(آلفای کرونباخ بین 66/0 تا 86/0 ) .

نتیجه گیری: به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مقیاس تجدید نظر شده تاکتیک های حل تعارض از روایی و پایایی مناسبی در جامعه ایرانی برخوردار است. می توان گفت این مقیاس یک ابزار خود گزارش دهی مفید و کار آمد برای اهداف پژوهشی و هم چنین مشاوره زوجین است.

کلید واژه ها : مقیاس تجدید نظر شده تاکتیک های حل تعارض، همسر آزاری، روایی، پایایی.

 

Investigating Reliability, Validity and Factor Structure of the Revised Conflict Tactics Scale


L. Panaghi, Ph.D., M. Dehghani, Ph.D., M. Abbasi, M.A., S. Mohammadi , M.A.,Gh. Maleki, M.A. Student

Abstract
Introduction: This study investigates the reliability, validity and factor structure of the conflict tactic scale.
Method: A Sample of 395 (206 female, 189 male) were chosen from different region of Tehran by multistage cluster sampling. The CTS2 was used as instrument.
Results: Result showed CTS2 had acceptable convergent and divergent validity in com-paring with its subscales.
Exploratory factor analysis revealed three factor solutions were labeled physical assault, psychological aggression, and negotiation was the best solution for the Iranian sample. CTS2 and its subscales had good internal consistency (Chronbach’s _=.66 to .86).
Conclusion: This study showed CTS2 has appropriate validity and reliability for Iranian sample and is an efficient tool for research and couple counseling.
Keywords: CTS2, Validity, Reliability, Spouse, Domestic Abuse.

 

دریافت فایل PDF

بررسی پایایی، روایی و ساختار عاملی مقیاس تجدید نظر شده تاکتیک های حل تعارض

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.