سمیه مهدی پور، دکتر شهریار شهیدی، دکتر رسول روشن، دکتر محسن دهقانی


چکیده

مرگ یک عزیز یا یک شخص مهم در زندگی حادثه ای است که همواره در نزدیکان فرد از دست رفته منجر به فرایند سوگواری می شود.سوگ اثرات فراگیری بر فرد داغدار دارد و سنجش آن مستلزم در اختیار داشتن ابزارهای مناسب می باشد.پرسشنامه تجربه سوگ (GEQ) توسط بارت و اسکات (1998) به منظور سنجش واکنش های سوگ، طراحی و ساخته شد.پژوهش حاضر کوشیده است تا پس از آماده سازی مقیاس یاد شده، اعتبار و روایی این پرسشنامه را در گروهی از دانشجویان ایرانی داری تجربه سوگ مورد سنجش قرار دهد.در این تحقیق 348 آزمودنی مورد مطالعه قرار گرفتند.نتایج تحلیل مولفه های اصلی نشان دهنده هفت عامل و 34 سوال بود.این عوامل از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار بودند ( ضرایب آلفای کرونباخ بین 0/86 و 0/40 متغیر است).عوامل این پرسشنامه روایی همگرایی مناسبی با دو خرده مقیاس افسردگی و جسمانی سازی SCL-25 (P<0/01) و GHQ -28 (p<0/01) نشان دادند.همچنین الگوی نمرات GEQ در دو جنس متفاوت به دست آمد.

کلید واژه ها : پرسشنامه تجربه سوگ، اعتبار، روایی


دریافت فایل PDF

تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه تجربه سوگ در نمونه ایرانی

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.