مجتبي حبيبي؛ فاطمه مردای؛ بلال ايزانلو


چکیده

زمينه: بحث تغييرناپذيري سؤال ها و آزمون ها در سنجش از اهميت فراواني برخوردار است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقايسه تغييرناپذيري پارامترها بر اساس دو رويكرد سؤال پاسخ و تحليل عاملي تأييدي انجام گرفت.

روش: ابتدا مباني هر دو رويكرد پيرامون تغييرناپذيري اندازه گيري مورد بحث قرار گرفت و سپس شيوه هر دو رويكرد در تغييرناپذيري پارامترهاي سؤال براساس يك نمونه داده تجربه حاصل از آزمون بين المللي پيشرفت در خواندن كه پاسخ 5000 دانش آموز ايراني ( 2500 دختر و 2500 پسر) در سال 2006 به 6 سؤال مقياس نگرش نسبت به خواندن بود مقايسه گرديد.

يافته ها: نتايج تحليل داده ها نشان داد كه سؤال6 براساس هر دو رويكرد داراي سوگيري است، هر چند كه نتايج هر دو رويكرد در خصوص سؤال هاي1 و 3 و 4 متفاوت بود. سؤال 1 براساس رويكرد سؤال پاسخ و سؤال هاي 3 و 4 براساس رويكرد تحليل عاملي تأييدي داراي سوگيري تشخيص داده شدند.

بحث و نتيجه گيری: یافته هاي پژوهش حاكي از آن بود كه هنگام بررسي هاي مربوط به تغييرناپذيري پارامترها، از روش هاي موجود در هر دو رويكرد سؤال پاسخ و تحليل عاملي تأييدي استفاده شود و صرف قضاوت براساس نتايج يك روش مي تواند بسيار گمراه كننده باشد. به علاوه، در نظر گرفتن عرض از مبدأ در مدل اندازه گيري به هنگام بررسي تغييرناپذيري و تفاوت توزيع توانايي گروه ها و تأثير آنها روي تغييرناپذيري نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

واژگان كليدي: تحليل عاملي تأييدي، نظريه سؤال – پاسخ، كاركرد متفاوت سؤال، تغييرناپذيري پارامترها، آزمون بين المللي پيشرفت در خواندن (پرلز)


دریافت فایل PDF

تغييرناپذيري پارامترها در نظريه سؤال پاسخ و تحليل عاملي تأييدي: توصيف و مقايسه دو رويكرد براساس داده هاي تجربي

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.