فاطمه نیک پرور، دکتر لیلی پناغی، دکتر علی مظاهری


چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییر ملاک های ازدواج در سه نسل، در میان اهالی روستای کبودان از توابع شهرستان قائن انجام شده است، تا علاوه بر تعیین تغییرات در ملاک ها، علل و عوامل موثر بر این تغییرات را در بین سه نسل بررسی کند.

روش: به این منظور از روش نظریه زمینه ای GT به عنوان یک روش تفسیری استقرائی که مبتنی بر کدبندی داده هاست استفاده شده است. این بررسی یک مطالعه کیفی می باشد که از مصاحبه عمیق و شرکت کننده مشاهده گر استفاده شده است.

یافته ها: یافته های بدست آمده شامل هفت مقوله عمده می باشند که عبارتند از: کاهش خویشاوندگرایی، اجبار در برابر اختیار، ورود عناصر نوسازی و رفاه (آموزش مدرن، رسانه های جمعی، رفت و آمد به شهر)، الگوبرداری از فرهنگ های غیر محلی، افزایش تحصیلات، افزایش آگاهی، تغییر شکل خانواده. مقوله هسته این بررسی “جایگزینی نسبی” است که مقولات عمده فوق را در بر می گیرد.بر این اساس، شرکت کنندگان در تغییر ملاک های ازدواج یک جایگزینی نسبی می بینند.نظریه حاضر در قالب یک مدل زمینه ای شامل سه بعد شرایط، تعاملات و پیامدها که خود بیانگر نظریه زمینه ای نهایی می باشد، ارائه شده است.

نتیجه گیری: با توجه به مقوله های عمده بدست آمده می توان گفت مقوله هسته “تغییر نسبی نگرش ها نسبت به ملاک های ازدواج عامل عمده بوجود آورنده ایت تغییرات عناصر نوساز و رفاه می باشد که از طریق افزایش سطح تحصیلات، افزایش آگاهی، الگوبرداری و تغییر شکل خانواده باغث تغییر نسبی نگرش ها شده است. با توجه به نتایج به نظر می رسد که تغییر نسبی نگرش ها به طور عمده در دو مقوله تضعیف ازدواج خویشاوندی و ازدواج به عنوان امری اختیاری اتفاق افتاده است.

کلیدواژه ها: نوسازی، تغییر ملاک های ازوداج، نظریه زمینه ای ، روستای کبودان

 

Alteration in Marriage Criteria in Three Generations: ThePresentation of a Primary Grounded Model


F. NikparvarL. Panghi, Ph.D.A. Mazaheri, Ph.D.

Abstract
The aim of this survey is to lookinto the alteration of marriage criteriain three successive generationsamong the people of Kaboodanvillage in the city of Qaen. It seeksto investigate not only the changes inthe criteria but also the reasons andcauses of such alterations.
The study is qualitative in nature inwhich extensive interviews andobserving participants were used.
The method used for data analysiswas of grounded theory as anexpository apriority method on the basic of data codification.Findings included 8 major categoryies,namely, decrease in kinfolk,coercion versus liberty, elements ofrenovation (modern education, publicmedia, commuting to towns andcities) welfare, imitating non-nativecultures, growth of education, increaseof knowledge, disfiguration offamilies, and the core category of”relative replacement”. The presenttheory is offered within a groundmodel including three factors ofcircumstances, interactions and consequences.
Keywords: elements of renovation,alteration in marriage criteria, groundedmodel, Kaboodan village

.


دریافت فایل PDF

تغییر ملاک های ازدواج در سه نسل: ارائه یک مدل زمینه ای مقدماتی

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.