کاوه قبادی، دکتر محسن دهقانی، لادن منصور، مریم عباسی


چکیده

اگرچه حضور زنان در مشاغل مختلف افزایش قابل ملاحظه ای داشته است، اما همچنان بخش عمده ای از مسئولیت های خانه بر عهده آن هاست.پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر تقسیم کار خانگی میان زوجین ، عدالت ادراک شده از تقسیم کارخانگی و تاثیر آن ها بر رضایت زناشویی انجام شد.

162 نفر از زنان شاغل با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و تعداد 150 نفر از زنان خانه دار به وسیله روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله از میان زنان متاهل شهرستان کامیاران انتخاب شدند.برای تحلیل داده ها از ضریب پیرسون، همبستگی جزئی، آزمون t برای گروه های مستقل و رگرسیون گام به گام استفاده شده است.نتایج نشان دادند که بین تقسیم کار خانگی و رضایت زناشویی رابطه بسیار ضعیف، اما میان عدالت ادراک شده از کارخانگی و رضایت زناشویی رابطه قوی تری وجود دارد.مدل به دست آمده از تحلیل رگرسیون بیانگر این است که 9/16 درصد از کل تغییرات رضایت زناشویی توسط متغیرهای عدالت ادراک شده از کار خانگی و سطح تحصیلات و هم چنین 5/5 درصد از کل تغییرات متغیر تقسیم کار خانگی توسط متغیرهای ساعات کاری و تحصیلات همسر تبیین می گردد.

کلیدواژه ها : تقسیم کار خانگی، جنسیت، رضایت زناشویی، عدالت ادراک شده، نگرش جنسی.

 

Division of Household Labor, Perceived Justice (Fairness), and Marital Satisfactionr


K. Ghobadi, MSc., M. Dehghani, Ph.D. , L. Mansour, MSc. , M. Abbasi, MSc.

Abstract
Housework, its determinants and the outcomes of household labor division came into the focus of research in 1990s. While the number of women who work outside the house is significantly increasing, they still have the responsibility of housekeeping and child rearing. This research aims to study household labor division and its determining factors, the perceived fairness of household labor division, and their impact on marital satisfaction. The statistical population of this study included all employed married women and housewives in Kamyaran, Kordestan Province, Iran. A group of 162 employed married women was selected through convenient sampling method, and 150 housewives through multi-cluster sampling method. A series of statistical analyses including Pearson correlation coefficient, t-test,partial correlation and regression analysis was used to study the relationship between the variables.
According to the results of the research, in women, there is a positive, but weak, relationship between household labor and marital satisfaction, but the relationship between perceived fairness of household labor and marital satisfaction is a stronger one. According to the model extracted from regression analysis, 16.9 percent of the variance of marital satisfaction can be accounted for by perceived fairness and 5.5 percent of the variance of household labor division can be explained by the work hours and husband’s education variables.
Keywords: gender, gendered attitude, household labor division, marital satisfaction, perceived fairness.

 


دریافت فایل PDF

تقسیم کار خانگی میان زوجین، عدالت ادراک شده از آن و رضایت زناشویی

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.