دکتر اسحاق رحیمیان بوگر، دکتر مجتبی حبیبی


چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین حساسیت، ویژگی و نقطه برش مقیاس تجدید نظرشده هوشی وکسلر کودکان (WISC-R) در تشخیص اختلال هاي یادگیري بود.

. روش: در یک طرح توصیفی- مقطعی با نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي از پایه هاي سوم تا پنجم دبستان هاي استان سمنان، 45 دانش آموز مبتلا به اختلال هاي یادگیري و 45 دانش آموز سالم به پرسشنامه هاي داده هاي جمعیت شناختی ، WISC-R، فهرست تشخیصی اختلال هاي یادگیري بر پایه DSM-IV-TR پاسخ دادند. داده ها با کاربرد منحنی ROC تحلیل شدند.

. یافته ها: یافته ها نشان داد نمره کل 89 با حساسیت 1/71 دردرصد و ویژگی 6/95 می تواند دو گروه مبتلا و سالم را در 1/94 درصد موارد تمیز دهد.

(P<0/ 05 ) در بخش کلامی و غیرکلامی نیز به ترتیب نمره 44 با حساسیت 4/84 درصد و ویژگی 7/86 درصد و نمره 44 با حساسیت 4/44 درصد و ویژگی 3/93 درصد می تواند دو گروه را به ترتیب در 4/86 درصد و 87 درصد موارد تمیز دهد.

نتیجه گیري: مقیاس WISC-Rبا نقاط برش مشخص، داراي قابلیت به کارگیري در تشخیص کودکان مبتلا به اختلال هاي یادگیري است.

واژه: اختلال هاي یادگیري؛ مقیاس تجدید نظرشده هوشی وکسلر کودکان؛ حساسیت؛ ویژگی

 

Sensitivity, Specificity and Cutoff Point of the Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised in Diagnosis of Learning Disorders


Isaac Rahimian Boogar, Mojtaba Habibi

Abstract
Objectives: This research aimed to determine the sensitivity, specificity and cutoff point of the revised version of Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-R) in diagnosis of learning disorders.
Method: Using a cross-sectional descriptive design and multistage cluster sampling, 45 students with learning disorders and 45 students without learning disorders completed a demographical data questionnaire and WISC-R. The data was analysed by Receiver Operating Characteristic (ROC) curve.
Results: The cut point 89 can differentiate children with learning disorders in 94.1% of cases with sensitivity of 71.1% and specificity of 95.6% (p<0.05). Likewise, a score of 44 in Verbal subscale, was differential in 86.7% of cases with sensitivity of 84.4% and specificity of 86.7% (p<0.05). A Performance subscale score of 44 was differential in 87% of cases with a sensitivity of 44.4% and specificity of 93.3% (p<0.05).
Conclusion: WISC-R can be used to devise diagnostic checklists for learning disorders in children.
Key words: learning disorders; intelligence test; sensitivity; specificity; students


دریافت فایل PDF

حساسیت ، ویژگی و نقطه برش مقیاس تجدید نظرشده هوشی وکسلر کودکان در تشخیص اختلال هاي یادگیري

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.