سيد سعيد پورنقاش تهراني، مجتبي حبيبي ، سعيد ايماني


چکیده

زمينه و هدف: پژوهش حاضر با هدف، بررسي اثر پيش بيني پذيري كيفيت زندگي از روي صفات شخصيتي و ويژگي هاي جمعيت شناختي )سن، وضعيت اشتغال شامل شاغل و بي كار، جنسيت، نوع ماده مصرفي به تفكيك سه نوع تقسيم بندي كلي شامل سوء مصرف مواد افيوني، محرك ها و چند مصرفي ( در افراد معتاد انجام شد.

مواد و روش ها : در اين پژوهش 200 آزمودني به صورت تصادفي از بين معتادان خودمعرف مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد شهر تهران انتخاب شدند و به فرم كوتاه مقياس 26 سؤالي كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني(WHOQOL-Brief یاWorld health organization quality of life) و فرم كوتاه 56 سؤالي صفات شخصيتي TCI) Cloninger یا Cloninger’s temperament and character inventory) پاسخ دادند. داده هاي خام با استفاده از ضريب همبستگي Pearson و رگرسيون خطي گام به گام سلسله مراتبي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته ها: متغيرهاي خودهدايت گري، پشتكار و وضعيت اشتغال با تبيين 33 درصد از واريانس نمره كل كيفيت، خودهدايت گري و پشتكار با تبيين 16 درصد از واريانس كيفيت زندگي از بعد جسماني، خودهداي تگري، پاداش وابستگي و وضعيت اشتغال با تبيين 34 درصد از واريانس كيفيت زندگي از بعد روان شناختي، خودهدايت گري و وضعيت اشتغال با تبيين 20 درصد از واريانس كيفيت زندگي از بعد اجتماعي و خودهدايت گري و وضعيت اشتغال با تبيين 26 درصد از واريانس كيفيت زندگي از بعد ارتباط با محيط اثر پيش بيني كنندگي معني داري به لحاظ آماري داشتند.

نتيجه گيري: به نظر مي رسد با تشديد صفات شخصيتي خودهدايت گري و پاداش وابستگي و كاهش صفات پشتكار و بي كاري در افراد سوء مصرف كننده مواد، كيفيت زندگي كاهش مي يابد.

واژه هاي كليدي: كيفيت زندگي، صفات شخصيتي، معتاد

نوع مقاله: پژوهشي

 

The Relationship between Quality of Life
and Personality Traits in Drug Addicts


Seyed Saeed Pournaghash Tehrani, Mojtaba Habibi, Saeed Imani

Abstract
Aim and Background: The present study examined the predictability of quality of life (QOL) based on personality traits and demographic characteristics of drug addicts.
Methods and Materials: In the current descriptive, cross-sectional study, 200 individuals were randomly selected from addicts who referred to drug addiction treatment centers in Tehran (Iran). The World Health Organization Quality of Life Scale-Brief Version (WHOQOL-BREF) and the short version of Cloninger’s Temperament and Character Inventory (TCI) were completed by the participants. The collected data was analyzed using Pearson’s correlation coefficient and stepwise regression analysis.
Findings: Personality traits of self-directedness, persistence, and employment status explained 33% of variance of the total QOL score. Self-directedness and persistence explained 16% of the variance of physical subscale of QOL. Self-directedness, reward dependence, and employment status explained 34% of the variance of psychological subscale of QOL. Self-directedness and employment status explained 20% and 26% of the variance of social and environmental subscales of QOL, respectively. The mentioned factors could significantly predict QOL.
Conclusions: Improving self-directedness and reward dependence along with decreasing persistence and unemployment would reduce QOL in drug addicts.
Keywords: Quality of life, Personality traits, Addicts
Type of article: Original

 


دریافت فایل PDF

رابطه بين كيفيت زندگي و صفات شخصيتي در افراد معتاد

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.