شاید درد، عمومی ترین فشار روانی باشد که با آن مواجه می شویم. تلاش های منسجم به منظور درمان درد با چگونگی تعریف از درد و ارزیابی آن رابطه ای تنگاتنگ دارد. در دانش پزشکی از قدیم با این فرض که درد زیربنایی جسمانی دارد و ازطریق شناخت آن می توان با استفاده از عمل جراحی یا تجویز دارو، درد را از بین برد؛ همواره منشا دردی که توسط بیمار گزارش می شد کانون توجه قرار می گرفت. و اگر درد منشا جسمی نداشت غالباً‌ علت های روان شناختی به میان می آمد و اصطلاح درد "روان زاد" مطرح می شد. بدین ترتیب دیدگاه سنتی در مورد دردهای مستمر یک تقسیم بندی ساده بود: درد یا خاستگاهی جسمانی دارد یا روان شناختی.

در سالهای اخیر روشن شده است که تقسیم بندی فوق در مورد درد ناقص و نارساست. شواهد بسیاری مبنی بر تاثیر عوامل روانی- اجتماعی گوناگون،که تأثیرات ثانویه بر آسیب یا بیماری هستند، نیز وجود دارد. بنابراین به منظور اطمینان یافتن از موفقیت های درمانی، عوامل روانی- اجتماعی مذکور باید در پیوند با عوامل جسمانی و عوامل روان شناختی مورد ارزیابی و درمان قرار گیرند. گذشته از این، پژوهش ها نشان می دهند که زمینه های خانوادگی و اجتماعی که درد در آنها تداوم می یابد نیز نقشی اساسی در استمرار ناتوانی ناشی از درد بعهده دارند.

در سالهای اخیر شاهد حجم گسترده ای از پژوهش ها، کتاب ها و مقالات درباره عوامل روانشناختی درد و کارآیی دسته ای از مداخلات روانشناختی بوده ایم. اگرچه تاکنون کتاب های بسیاری درمورد درد انتشار یافته است، اما در تعداد اندکی از آنها به مباحث روان شناختی و نیز به جنبه های عملی کنترل روانشناختی درد پرداخته شده است. کمبود منابع مربوط به درد و فقدان کتابی که شامل اطلاعات لازم درمورد درمان های مخصوص باشد و به طور عمیق و فراگیر به مسئله بپردازد، بسیار محسوس است. این کتاب در راستای پاسخ به چنین نیازی،‌ و به منظور فراهم سازی روزآمدترین مطالب درباره بسیاری از راهبردهای درمانی رایج نگاشته شده است. بسیاری از فصل های کتاب به طور خاص دردمزمن را مورد بررسی قرار می دهند اما درد حاد،‌ دردهای مرتبط با سرطان،‌ و نیز دردهایی که به طور اخص در اثر صدمات ناشی از کار بوجود آمده اند، را نیز مورد توجه قرار داده است.

این کتاب می تواند مورد توجه آن دسته از متخصصان بالینی که یا در فعالیت های شغلی خود با مبتلایان به درد سروکار دارند و یا اینکه بخش بزرگی از فعالیت های حرفه ای آنها درخصوص بیماران مبتلا به درد است، قرار گیرد. کتاب دربرگیرنده اطلاعات عملی بالینی و رهنمودهایی است که می تواند به متخصصان بالینی برای رسیدن به درک کلی و همه جانبه از راههای مقابله با درد کمک کند.

رابرت ج. گچل- دنیس سی. ترک

دکتر محمدعلی اصغری مقدم- دکتر بهمن نجاریان
دکتر محسن محمدی- دکتر محسن دهقانی
انتشارات رشد 1381

روانشناسی درد

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.