دکتر محسن دهقانی، مریم عباسی


چکیده

یکی از بزرگترین انتقاداتی که در حوزه پژوهش های خانواده و زوج درمانی (MFT) مطرح می شود فقدان تعاریف، مفاهیم، و پروتکل های درمانی مشخص و دقیق است.اگرچه روش تحقیق دلفی می تواند روش مناسبی برای پاسخ به این خلاء باشد، اما پژوهش های اندکی در حوزه خانواده درمانی و زوج درمانی با استفاده از این روش وجود دارند.این در خالی است که روش تحقیق دلفی برای کمک به حوزه هایی که در آن ها سردرگمی وجود دارد توصیه شده است.

این مقاله کاربرد مطالعات دلفی در کمک به حل این مسئله را در حوزه های خانواده و زوج درمانی مورد بحث قرار می دهد.

همچنین در این مقاله توصیفی از روش تحقیق دلفی و بحثی درباره سابقه مطالعات دلفی که در حوزه خانواده درمانی و زوج درمانی انجام شده اند، به همراه پیشنهاداتی برای استفاده از این روش در حوزه خانواده درمانی و زوج درمانی ارائه می شود.

کلید واژه ها : روش تحقیق دلفی، خانواده درمانی، زوج درمانی.

 

The Delphia Method in Marriage and Family Therapy (Concepts & Applications)


M. Dehghani, Ph.D , M. Abasi

Abstract
Lack of clear and concise definitions, concepts, and treatment protocols in the field of marriage and family therapy research has been criticized frequently. Given this, the field of marriage and family therapy would benefit from a helpful research methodology that could shed light on areas of conflict; very few studies based on this method have been carried out. This paper argues that application of Delphi studies would serve to address the issue. A description of Delphi methodology and its application in marriage and family therapy research literature are presented. Nineteen years of research (1988- 2007) has been reviewed and based on the evidence, advantages, disadvantages, and some guidelines of Delphi method are discussed.
Keywords: Delphi methodology, marriage therapy, family therapy

 


دریافت فایل PDF

روش دلفی در پژوهش های خانواده درمانی و زوج درمانی مفاهیم و کاربردها

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.