توجه نوین به یادگیری، درک، و به کار بستن خانواده درمانی علل بسیاری دارد. یکی از آنها توجه به تغییرات در خانواده و نتایج این تغییرات است. علت دیگر ممکن است افزایش خشونت در خانه و مدرسه و ارتباط آن با جوّ خانواده باشد. دلیل این توجه به خانواده درمانی هرچه که باشد، پیش نیاز یک خانواده درمانی خوب، داشتن مدل پیشرفتة‌ درمانی است که دارای همگنی درونی و اثربخشی مشخص باشد. مدل مک مستر از این معیارها برخوردار است. علاوه بر این،‌ پایة‌ نظری رویکرد مک مستر به خانواده درمانی نیز قابل توجه است چون زیربنای مدل او بر اساس فرآیتد درمان جمعی میان درمانگر و اعضای خانواده است.

درمانگرانی که با خانواده ها کار می کنند نیازمند مدلی هستند که فهمی از کارکرد خانواده به دست دهد و راهنمای درمان باشد. مدل مک مستر چارچوبی مفهومی برای ارزیابی و تشخیص کارکرد خانواده و درمان آن به دست می دهد. این مدل نتیجة‌ سالها کارکردن با انواع خانواده ها با مشکلات متفاوت است. درمان حاصل از این مدل، یعنی درمان نظام های مساله مدار در خانواده (PCSTF)، مدل درمانی آن تلقی می شود.

مخاطب این کتاب دانشجویان، انترن ها، درمانگران، مربیان، و محققان در حوزه خانواده هستند. مدل مک مستر می تواند دامنه وسیعی از مخاطبان را پوشش دهد و به همین علت برای مددکاران اجتماعی، پرستاران روانپزشکی، خانواده درمانگران، مشاوران مذهبی، پزشک خانواده، پزشکان اطفال، روانپزشکان، و روانشناسان در همه تخصص های بالینی و درمورد مشکلات مختلف تدریس می شود.

کریستین ای. ریان- ناتان بی. اپستین

گابور ای. کیتز- ایوان دبیلیو. میلر- دوآن اس. بی شاب
دکتر محسن دهقانی- مریم عباسی
انتشارات رشد 1390

رویکرد مک مستر خانواده درمانی

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.