محسن دهقانی، علی خطیبی، حمیدرضا پوراعتماد


چکیده

مقدمه : استفاده از آزمون های سایکوفیزیکی برای سنجش عملکرد ثانویه ذهنی، از جمله توجه انتخابی در افراد سالم و بیمار تکنیکی پرکاربرد در حوزه روان شناسی و به خصوص روان شناسی عصب شناختی به حساب می آید.آزمون کاوش نقطه یکی از آزمون هایی است که برای سنجش توجه انتخابی در گستره ای از اختلالات افسردی و اضطراب کاربرد فراوانی دارد.مبنای این آزمون، استفاده از وژه ها به عنوان محرک های روان شناختی است که به دلایل زبانی و فرهنگی محدودیت هایی ایجاد می کند.در این مطالعه، نسخه تغییر یافته ای از این روش با جایگزینی کلمات با چهره های هیجانی ابداع شد و روایی و اعتبار آن مورد بررسی قرار گرفت.

روش : نسخه تغییر یافته آزمون کاوش نقطه در گروه نمونه ای شامل 40 آزمودنی سالم و بزرگسال مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها : نتایج به دست آمده نشان دهنده اعتبار بالای محرک های تصویری مورد استفاده در این آزمون و همچنین اعتبار پاسخ آزمودنی ها در برابر عکس ها بود.به علاوه، نمرات به دست آمده در مورد توجه، ارتباط معنی داری با سطح سواد و جنسیت آزمودنی ها نداشت که نشان دهنده توان این آزمون در سنجش توجه انتخابی، مستقل از متغیرهای جمعیت شناختی بود.

نتیجه گیری : آزمون به کار گرفته شده در این پژوهش اعتبار قابل قبولی برای پژوهش های بین فرهنگی دارد و استفاده از آن به سایر پژوهشگران توصیه می شود.

کلید واژه ها : توجه انتخابی، آزمون کاوش نقطه، اضطراب ، سایکوفیزیک

 

Construction and validation of pictorial dot probe task using emotional faces as stimuli


Dehghani M. PhD , Khatibi A. MSc , Pour Etemad H. R. PhD,

Abstract
Introduction: Application of psychophysical tasks in evaluation of selective attention at secondary mental performance among patients and normal subjects is a widely accepted technique especially in the field of neuropsychology. Dot-probe task is one of the measures of selective attention both in depression and anxiety disorders. This task originally used words as stimuli, which has limitations due to linguistic and cultural restrains. The current study carried out to develop a modified version of this task, replacing words with emotional faces and examine the validity and reliability of the task.
Method: A modified version of dot-probe validity and reliability was examined in a sample consisted from 40 adult healthy subjects.
Results: Acquired data revealed the validity of pictorial stimuli and reliability of subjects’ answers to pictorial stimuli. In addition, selective attention scores were not found correlated with the educational level and subjects’ gender that indicates the independency of the task evaluation of selective attention from demographic characteristics.
Conclusion: The designed task is valid enough for initiating cross-cultural studies and is suggested to researchers for this type of research.
Keywords: Selective Attention, Dot-Probe Task, Anxiety, Psychophysics

.


دریافت فایل PDF

ساخت و اعتبار یابی نسخه تجدید نظر شده آزمون تصویری کاوش نقطه با استفاده از چهره های هیجانی به عنوان محرک

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.