بلال ايزانلو ، مجتبي حبيبي ، رضا باقريان سرارودی


چکیده

زمینه و هدف: ویژگی تک بعدی بودن نشانگرهای یک سازه در نظریه کلاسیک اندازه گیری ریشه داشته و در بافت این نظریه اصطلاح متجانس بودن سؤال هایی که یک سازه را اندازه گیری می کنند به طور غیرمستقیم به این موضوع اشاره دارد. برداشت های نادرست از این اصطلاح باعث شد بسیاری از پژوهشگران برای بررسی و تعیین این ویژگی از روش هایی مثل آلفای کرونباخ یا تحلیل عاملی اکتشافی استفاده کنند. این در حالی است که هیچ یک از آن ها برای این منظور طراحی نشده اند.

مواد و روش ها: در قالب یک طرح زمینه یابی کاربردی از بین جامعه مادران کودکان عادی به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 468 مادر پرسش نامه PSI-SF را تكمیل نمودند. داده ها با روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL تحلیل شدند.

یافته ها: با استفاده از رویكرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای مربوطه که امكان بررسی توزیع مانده ها را فراهم می کنند می توان وجود یا عدم وجود ویژگی تک بعدی بودن را در نشانگرهای مربوط به یک سازه بررسی کرد.

نتیجه گیری: پژوهش حاضر علاوه بر مباحث نظری با یک نمونه داده تجربی این موضوع را از نقطه نظر مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار است.

واژه های كلیدی: معادلات ساختاری، تک بعدی بودن، فضای مكنون

 

The necessity of unidimensionality of indicators in the behavioral and medicine sciences measurements: Application of structural equation modeling


Balal Izanloo, Mojtaba Habibi, Reza Bagherian-Sararoudi

Abstract
Aim and Background: The unidimensionality feature of indicators of a construct is rooted in the classical test theory (CTT), and in the context of CTT the term of being Homogeneity for items which was developed to measure a construct indirectly refers to this topic. Misunderstanding of the term has led many of researchers use exploratory factor analysis or Cronbach’s alpha procedures to investigating and determination of unidimensionality. While, none of these procedures were not design for this propose.
Methods and Materials: Using the survey design, 468 mothers with multiphase cluster sampling method fill in the PSI-SF. The data was analysis by structural equating model using LISREL software.
Findings: Using structural equation modeling approach and related software’s, which provide investigation of distribution of residuals, one could test Presence or absence of the unidimensionality feature of indicators.
Conclusions: This study, in addition to theoretical discussions, examined this issue with a sample of empirical data.
Keywords: Structural Equation Modeling, Unidimensionality, Latent Trait

 


دریافت فایل PDF

ضرورت تک بعدی بودن نشانگرها در اندازه گیری های علوم رفتاری و پزشکی: کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.