مجتبی حبیبی، رضا پورحسين


چکیده

بررسی علل و عوامل موثر در خودکشی نوجوانان و جوانان به دلیل افزایش روزافزون رفتارهای خودکشی گرایانه در بین این افراد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. تحقیقات بیشمار در این حوزه نشان می دهد که عوامل متعددی از جمله مسائل خانوادگی، عوامل شخصیتی و بیمارهای روانی، عوامل کارکردی و روابط بین فردی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل جمعیت شناختی، عوامل بیولوژیکی و ژنتیکی، عوامل روان شناختی که خود شامل عزت نفس، استرس، افسردگی و خودکنترلی است، در شکل گیری افکار و رفتار خودکشی تاثیرگذارند. هدف مطالعه حاضر بروی بررسی عوامل خطر ساز در افکار و رفتار خودکشی گرا است. از آنجا که شناسایی و نجات زندگی نوجوانان درگیر افکار خودکشی از ضروریات کار مشاوران مدارس و بهزیستی است، بنابراین شناسائی پیش بینی کننده های روان شناسی افکار می تواند درک بهتری از خطر خودکشی فراهم کند.

واژه های کلیدی: خودکشی، نوجوانان، عوامل خطرساز

نوع مقاله: مروری


دریافت فایل PDF

عوامل خطرساز افکار و رفتارهاي خودکشي گرا در نوجوانان و جوانان : با تاکید برعوامل زيستی- رواني- اجتماعي

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.