دکتر پرویز مولوي،دکتر زهرا شهریور،دکتر جواد محمود يقرائی،سجاد بشرپور،
دکترافشان شرقی، فاطمه نیک پرور


چکیده

زمینه و هدف: اختلال دوقطبی کودکان و نوجوانان یکی از اختلالات وخیم دوره کودکی بوده و داراي سیر و پیامدهاي منفی است. هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل پیش بینی کننده پیامد شش ماهه (میزان عود، میزان بستري، شدت بیماري و میزان بهبودي) کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال دوقطبی مانیک و مختلط بستري در بیمارستان روزبه میباشد.

روش کار: در این مطالعه 80 بیمار زیر 18 سال (دامنه سنی 18-10) که در یک فاصله زمانی 6 ماهه در بیمارستان روزبه تهران با تشخیص اختلال دو قطبی کودکان و نوجوانان بستري شده بودند، به شیوه نمونه گیري در دسترس در پژوهش شرکت کردند. طرح مطالعه از نوع کوهورت آینده نگر بود. آزمودنی ها در بدو بستري، زمان ترخیص، و در پیگیري هاي 3 ماهه و 6 ماهه با استفاده از پرسشنامه هاي محقق ساخته، مصاحبه نیمه ساختار یافته اختلالات عاطفی و اسکیزوفرنیا، پرسشنامه افسردگی کودکان، پرسشنامه افسردگی بک، مقیاس درجه بندي مانیاي یانگ، مقیاس برداشت بالینی – شدت بیماری، مقیاس برداشت بالینی – بهبودی کلی و مقیاس ارزیابی عملکرد کلی کودکان و مقیاس سازگاري پیش مرضی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده هاي بدست آمده نیز با استفاده از آزمونهاي آماري ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیري تحلیل شد.

یافته ها: نتایج تحلیل نشان داد که سن با پیامد بیماري مرتبط نیست. جنسیت (پسر) با شدت مانیا در پیگیري 6 ماهه همبستگی دارد. طول مدت بیماري میزان عود و شدت بیماري در پیگیري 6 ماهه را پیش بینی کرد. نوع مانیک این اختلال با شدت مانیا در پیگیري 6 ماهه ارتباط مستقیم و نوع مختلط نیز رابطه معکوس داشت. میزان پذیرش درمان با شدت مانیا (همبستگی منفی) و میزان بهبودي (همبستگی مثبت) رابطه داشت. وجود سایکوز در بدو بستري به طور مثبتی با میزان عود در پیگیري 6 ماهه همبسته بود. همراهی با ADHD به طور منفی میزان بهبودی کلی و به طور مثبت شدت مانیا را در پیگیري 6 ماهه پیش بینی کرد. سازگاری پیش از بیماری با شدت مانیا رابطه منفی و با میزان بهبودی کلی در پیگیری 6 ماهه رابطه مثبت داشت.

نتیجه گیري: بر اساس این مطالعه جنسیت پسر، طول مدت بیمارى، نوع مانیک و وجود سایکوز در بدو بسترى با پیامدهاى نامطلوب اختلال دوقطبی مانیک و مختلط کودکان و نوجوانان ارتباط مستقیم داشت، لذا وجود این عوامل پیش آگهی دهنده در بدو تشخیص نیاز به مراقبت هاى و یژه در طول درمان را ضرورى می نماید.

کلمات کلیدي: اختلال دو قطبی؛ کودك ؛ نوجوان

 

Six-month Outcome Predictor Factors of Manic and Mixed BipolarDisorders of Children and Adolescents Admitted in Tehran RozbehHospital


Molavi P, MD1; Shahrivar Z, MD2; MahmodiGaraee J, MD3; Bashirpor S, MSc4, Sharghi A, MD5; Nikparvar F, MSc6

Abstract
Background & Objectives: Bipolar disorder in children and adolescents is a childhood critical disorder with negative course and outcome consequences. The aim of this study wasdetermination of six-month outcome predictor factors (recurrence rate, the rate ofhospitalization, severity of illness and recovery rates) in manic and mixed bipolar disorders ofchildren and adolescents admitted in Tehran Rozbeh hospital.
Methods: In this prospective Cohort study, 80 patients with bipolar disorder (10-18 year’s old)admitted in Tehran Roozbeh Hospital from January 2009 to July 2010 were selected. Theavailable sampling method was used for selection. Participants at admission, discharge, andfollow-up at 3 and 6 months, were evaluated by using researcher made questionnaires, KSADS(to confirm the diagnosis), CDI (Children Depression Inventory) or BDI (BeckDepression Inventory), YMRS (Young Mania Rating Scale), CGI-S (Clinical GlobalImpression Scale), CGAS (Children’s Global Assessment Scale), CGI-S (Clinical GlobalImpression Scale) and PAS (Premorbid Adjustment Scale). The data were analyzed byPearson correlation coefficient and Multivariate regressions.
Results: The results showed that disease outcome was not associated with age. Gender (male) had correlation with mania severity in 6-month follow-up. Disease duration predictedrecurrence rate and severity of disease. Manic type disorder was related with mania severity,and mixed mania predicted mania severity negatively in 6-month follow-up. Therapeuticcompliance was correlated with mania severity (negative correlation) and improvement rate(positive correlation). Presence of psychosis was correlated with recurrence rate positively in6-month follow-up. Co-morbidity with ADHD (Attention Deficient /Hyperactivity Disorder)predicted clinical global improvement (CGI-G) negatively and mania severity positively in 6-month follow-up. Pre-morbid coping showed negative relationship with mania severity andpositive relation with global improvement rate in 6-month follow-up.
Conclusion: Our results showed that gender of patients, duration and manic type of disease, presence of psychosis at admission have a direct relation with inappropriate outcome of manic and mixed bipolar disorders of children and adolescents. These findings emphasize necessity of special curing during treatment.
Key words: Bipolar Disorder; Child; Adolescent

 


دریافت فایل PDF

عوامل پیش بینی کننده پیامد شش ماهه اختلال دوقطبی مانیک و مختلط کودکان و نوجوانان بستري در بیمارستان روزبه تهران

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.