برای همه ی زنان و مردان،‌ به خصوص در زندگی زناشویی، شاید همیشه این سوال مطرح بوده است که: آیا زن و مرد نگرش یکسانی به موضوعات واحد دارند؟ تجارب بالینی و تحقیقات وسیع،‌ نشان می دهند که ادراک متفاوت زنان و مردان از مسائل،‌ نحوة‌ نگرش آنها،‌ و از همه مهم تر بی خبری هر دو جنس از دنیای خاص یکدیگر، مبنای بسیاری از سوءتفاهم ها،‌ مشکلات،‌ و اختلافات زناشویی است.

در این کتاب تلاش شده است که به مدد یافته های عصب شناختی، زیست شناختی، ژنتیک، و روانشناختی به خواننده کمک شود تا باورهای خویش را دربارة دنیای زیست-روانشناختی زنان دوباره محک بزند. این کتاب با توجه به مراحل مختلف رشد در طی چرخة‌ زندگی، از شکل گیری نطفه تا پیری،‌ نوشته شده است. نویسندة کتاب با بهره گیری از پشتوانة‌ علمی قوی، به تبیین رفتارهای زنانه براساس بنیادهای عصب شناختی و زیست شناختی می پردازد. مغز زنانه کتابی است تخصصی،‌ اما به زبانی بسیار ساده.

خواندن این کتاب به خانواده درمانگران، دانشجویان رشته های روانشناسی و مشاوره، و نیز عموم زوج ها توصیه می شود.

دکتر لوآن بریزندین

مترجمان: دکتر محسن دهقانی - سهیلا پیمانی
انتشارات رشد 1391

مغز زنانه (بحثی درباره ویژگی های جسمی و روانی زنان)

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.