دکتر محسن دهقانی،دکتر محمدکریم خداپناهی، آناهیتا گنجوی


چکیده

به منظور بررسی عوامل پیش بینی کننده احساس غربت در دانشجویان، نمونه های بالغ بر 360 دانشجوی سال اول ( 210 دحتر و 150 پسر) با روش نمونه گیری تصادفی از خوابگاه های دانشگاه شهید بهشتی انتخاب و پرسشنامه های احساس غربت ( ونولیت 2001 ) NEO-FFI ( کاستا و مک کری 1992) سبک های دلبستگی بزرگسالان ( هازان و شیور 1987) و مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس، (DASS) (لویباند و لویباند 1995) اجرا شدند. در ضمن عوامل جمعیت شناختی جنس و فاصله جغرافیایی نیز مورد بررسی قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام، حاکی از آن هستند که از میان عوامل جمعیت شناختی مورد مطالعه، عامل جنس و از میان متغیرهای روانشناختی، نوروزگرایی و اضطراب قادر به پیشبینی احساس غربت می باشند.

کلید واژه ها : احساس غربت، شخصیت، دلبستگی، اضطراب، دانشجویان

 

The Role of Personality Aspects,Attachment, Affective Indicators, and Demographic actors of Geographical Distance and Students’ Gender in Predicting Homesicknes


Mohsen Dehghani, PhD, Mohammad Karim Khodapanahi, PhD. Anahita Ganjavi

Abstract
In order to examine predicting factors of homesickness among students, a sample of 360freshmen (210 females and 150 males) were selected through propositional random sampling from Shahid Beheshti University dormitories. Then, a battery of questionnaires were completed by students including Homesickness Scale (VanVliet, 2001), NEO-FFI (Costa & McCrae, 1992), Adult Attachment Styles (Hazan & Shaver, 1987), and DASS (Lovibond & Lovibond, 1995). Based on a hierarchical regression analysis data were analyzed. Results indicated that among demographic and psychological factors, gender, neuroticism, and anxiety emerged as predictors of homesickness.
Keywords: homesickness, personality, attachment, anxiety, students

 


دریافت فایل PDF

نقش ابعاد شخصیتی، دلبستگی، شاخص های خلقی، و عوامل جمعیت شناختی فاصله جغرافیایی و جنس دانشجویان در پیش بینی احساس غربت

1 دیدگاه در “نقش ابعاد شخصیتی، دلبستگی، شاخص های خلقی، و عوامل جمعیت شناختی فاصله جغرافیایی و جنس دانشجویان در پیش بینی احساس غربت

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.