دکتر حمید پورشریفی، دکتر مجتبی حبیبی، دکتر فریبا زرانی، دکتر احمد عاشوري دکتر میترا حفاظی، دکتر احمد حاجبی، دکتر جعفر بوالهري


چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پیش بینی کنندگی سازه هاي روانشناختی استرس زندگی، افسردگی، شادکامی و حمایت اجتماعی درباره میزان افکار خودکشی دانشجویان بود.

روش 1094: دانشجوي دختر و پسر ساکن در خوابگاه هاي کوي دانشگاه تهران به مقیاس اندیشه پردازي خودکشی (SIS)، پرسشنامه افسردگی دانشجویان(USDI) ،پرسشنامه استرس زندگی دانشجویی(SLSI) ، مقیاس شادکامی آکسفورد (OHS)و مقیاس حمایت اجتماعی(SS) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با روش همبستگی و رگرسیون انجام شد.

یافته ها: سازه هاي شادکامی، افسردگی، استرس و حمایت اجتماعی توانستند 76 درصد تغییرات افکار خودکشی دانشجویان را تبیین کنند. افسردگی بیشترین مقدار رابطه و قدرت پیش بینی کنندگی را در مورد افکار خودکشی داشت.

نتیجه گیري: سازه افسردگی می تواند به مثابه یک متغیر پیش بین کارآمد در شناسایی افکار خودکشی دانشجویان به حساب آید.

کلیدواژه: خودکشی؛ دانشجو؛ افسردگی؛ استرس؛ شادکامی؛ حمایت اجتماعی


دریافت فایل PDF

نقش افسردگی ، استرس، شادکامی و حمایت اجتماعی در شناسایی افکار خودکشی دانشجویان

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.