محسن دهقانی، علی خطیبی، خلیل علیزاده


چکیده

زمینه و هدف : ترس از حرکت در مدل های معاصر روان شناختی ایجاد درد مزمن، نقش محوری پیدا کرده است و ادعا می شود که می تواند زمینه ساز مزمن شدن درد باشد. این درد بر شرایط زندگی بیمار اثرات منفی می گذارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ترس از حرکت در مزمن شدن درد در مبتلایان دردهای مزمن عضلانی اسکلتی بود.

مواد و روش ها : در این مطالعه پس رویدادی ( علی – مقایسه ای ) تعداد 170 نفر بیمار مبتلا به درد مزمن مراجعه کننده به کلینیک ارتوپدی بیمارستان آتیه تهران، به روش تصادفی انتخاب و به سه طبقه با ترس پایین، متوسط و بالا از حرکت طبقه بندی شدند و شاخص های مرتبط با درد در آن ها با استفاده از آنالیز واریانس یک راهه و با استفاده از نرم افزار Spss در این سه گروه مقایسه گردید.

یافته ها : افراد مبتلا به دردهای مزمن که ترس بالایی از حرکت نشان می دادند، نمرات بالاتری در همه مقیاس ها، به غیر از برآورد فرد از شدت درد در هفته جاری و هفته آینده ، کسب کردند. به علاوه تحلیل رگرسیونی نشان داد که نمرات آزمودنی ها در مقیاس نشانه های اضطراب در نتیجه درد و پرسش نامه آگاهی و گوش به زنگی در برابر نشانه های درد، بهترین پیش بینی کننده نمرات آزموندنی ها در مقیاس ترس از حرکت می باشد.

نتیجه گیری : ترس از حرکت در افراد مبتلا به دردهای مزمن بیشتر تابع متغیرهای روان شناختی مرتبط با اضطراب اختصاصی درد است تا شدت درد و این متغیر می تواند پیش بینی کننده ناتوانی جرکتی در آینده باشد که از لحاظ بالینی نکته ارزشمندی در کنترل دردهای مزمن است.

واژه های کلیدی : ترس از درد، درد مزمن، دردهای عضلانی – اسکلتی، هوشیاری و گوش به زنگی، مدل ترس – اجتناب

نوع مقاله : نحقیقی

 

The role of fear of movement in chronicity of pain in patients with musculoskeletal pain


Khatibi_MA, M. Dehgani, PhD, Kh Alizadeh, MD

Abstract
Aim and Background: Fear of movement is a psychological construct with pivotal role in chronicity of pain.
Chronic pain may lead to depression and anxiety in patients, which may change life quality and style. This study was aimed to evaluate the role of fear of movement in chronicity of pain in patients with musculoskeletal pain.
Method and Materials: In a descriptive analytic study a sample of 170 patients with chronic musculoskeletal pain referred to an orthopedic clinic at Atieh hospital (Tehran, Iran) was selected. Based on scores of Tampa Scale of Kinesophobia, were divided into three groups of high, medium, and low fear of pain. Data was analyzed by SPSS 12 using ANOVA test.
Findings: Patients with higher fear of pain received higher scores on other pain related measures except estimation of pain severity during the current and the next week. In addition, regression analysis showed that scores on Pain Anxiety Symptoms Scale, and Pain vigilance and Awareness Questionnaire are the best predictors of Tampa Scale of Kinesophobia scores.
Conclusion: Fear of movement in patients with chronic pain is predictable by psychological variables which are correlated with pain specific anxiety rather than pain severity. Such variables can predict further movement and physical disability and have clinical implications for chronic pain management.
Key words: Fear of pain, musculoskeletal pain, Hyper vigilance and awareness, Fear-avoidant model
Type of article: Research

 


دریافت فایل PDF

نقش ترس از حرکت در مزمن شدن درد افراد مبتلا به دردهای عضلانی – اسکلتی

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.