الهه زارع زاده، محسن دهقانی، علی خطیبی


چکیده

مقدمه: در زمینه درد مزمن، مدل های شناختی و شناختی- رفتاری بر نقش فرد در ادراک درد و محرک های وابسته تاکید می کنند. محققان معتقدند، افرادی که درمورد پیامدهای درد نگرانند گوش به زنگی بالایی نشان می دهند و از موقعیت های مرتبط با درد اجتناب می کنند و در نتیجه احساس ناتوانی می کنند. امروزه مشخص شده که علاوه بر عوامل روانشناختی از قبیل ترس از درد، انتظار درد، و گوش به زنگی، عوامل توجهی نیز نقش مهمی را در ادراک درد بازی می کنند.گرایش توجهی هر فرد در شرایط مختلف متاثر از شرایط روانی و عصب شناختی اوست. پژوهش ها در این زمینه نشان داده است که درد مزمن در افراد مبتلا موجب سوگیری توجه فرد نسبت به محرک هایی می شود که به نوعی دربرگیرنده ویژگی های محرک دردآورند. به همین سبب فرد نسبت به این محرک ها حساس شده و در برابر آنها گوش به زنگ می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ترس از درد در توجه انتخابی بیماران مبتلا به دندان درد است.

روش: بدین منظور، 120 نفر (59 مرد و 68 زن) بین سنین 59-18 از افراد مبتلا به ترس از درد، افسردگی، اضطراب و استرس، ترس از دندان درد، شدت درد و واکنش سایکوفیزیولوژیایی، به صورت دردسترس انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند.

یافته ها:گروه ترس از درد بالا، در تمام مقیاس ها (اضطراب، افسردگی، استرس، ترس از درد دندان، و مقیاس دیداری شدت درد قبل از عمل دندانپزشکی) نمره بالاتری را در سطح معنی داری بسیار بالا (p<01/0) نسبت به گروه ترس از درد پایین بدست آوردند.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد افراد با ترس بالا از درد، در مقایسه با گروه ترس از درد پایین، در تکلیف کاوش نقطه به طور انتخابی، توجهشان را از محرک دردناک دور می کنند (p<05/0). بنابراین می توان نتیجه گرفت که ترس از درد، نقش مهمی در توجه انتخابی افراد نسبت به محرک دردناک ایفا می کند.

واژه های کلیدی : ترس از درد، توجه انتخابی، کاوش نقطه.

 


دریافت فایل PDF

نقش ترس از درد، در توجه انتخابی بیماران دندانپزشکی

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.