سمانه قوشچیان چوبمجدی، دکتر محسن دهقانی، دکتر محبوبه خورسندی، دکتر ولی اله فرزاد


چکیده

زمینه و اهداف : افزایش 41 درصدی زایمان سزارین در ایران طی سال های اخیر همراه با خطرات بالا از طرف سازمان بهداشت جهانی و از طرفی رابطه سزارین با عوامل شناختی و روانی، ما را بر آن داشت تا با شناسایی این متغیرها سعی در کنترل سزارین های غیر ضروری کنیم.این پژوهش با هدف بررسی متغیر ترس از درد و متغیرهای مرتبط (فاجعه سازی درد، شناخت فاجعه آمیز شده، نگرش به زایمان، افسردگی، اضطراب، استرس و تجربه دوران قاعدگی)، به عنوان تاثیر گذر روانی و شناختی و پیش بینی کننده سزارین طراحی گردیده است.

مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، 300 نفر از زنان باردار از بیمارستان دولتی شهید اکبر آبادی و بیمارستان خصوصی آتیه انتخاب و بر اساس شرایط دموگرافیک سن، تحصیلات، ماه بارداری، تجربه زایمان، تجربه سزارین، نوع بیمارستان و تمایل به زایمان سزارین، همسان سازی شدند. پرسش نامه های مختلفی از قبیل ترس از درد، نگرش نسبت به زایمان، فاجعه سازی درد، شناخت فاجعه آمیز شده، افسردگی، اضطراب، استرس و سندرم پیش از قاعدگی استفاده شد و نتایج با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون لوجستیک تحلیل شد.

یافته ها : متغیرهای ماه بارداری ، تحصیلات و تجربه زایمان از نظر آماری معنی دار نبودند ولی متغیرهای تجریه سزارین، سن و نوع بیمارستان در انتخاب زایمان سزارین معنی دار می باشند. ( P<0/05) متغیرهای ترس از زایمان، فاجعه سازی درد و شناخت فاجعه آمیز معنی دار بودند ولی در متغیر های ترس از درد افسردگی، اضطراب، استرس و سندرم پیش از قاعدگی ، رابطه معنی داری مشاهده نشد. ( P>0/05)

نتیجه گیری : متغیرهای تجربه سزارین، سن، نوع بیمارستان، ترس از زایمان، فاجعه سازی درد و شناخت فاجعه آمیز قادر به پیش بینی زایمان سزارین در زنان باردار می باشند.

واژه های کلیدی : درد لیبر، سزارین، ترس از زایمان

 

The role of fear of pain and related psychological variables in prediction of cesarean labor


Ghooshchian S1*, Dehghani M2, Khorsandi M3, Farzad V4

Abstract
Background: The UN report on the 41% increase of cesarean labor and its risks in Iran in recent years on the one hand and its association with cognitive and psychological factors on the other motivated us to identify the involving variables so as to control unnecessary cesarean sections. The aim of this study was to investigate the role of fear of pain and related psychological variables (pain catastrophising,catastrophic cognition, childbirth attitude, depression-anxiety-stress, and experience of pre-menstruation (PMS) in prediction of cesarean labor.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 300 pregnant women from Atieh private and Shahid Akbar Abadi public Hospitals (150 participants from each) were selected and matched by variables, such as age, level of education, month of pregnancy, previous experience of deliveries, tendency to cesarean, type of hospital, and having PMS. To collect data, a battery of questionnaires, including fear of pain, pain catastrophising, catastrophic cognition, childbirth attitude, and depression- anxiety-stress (DASS) were used. The results were analyzed through correlation coefficient and logistic regression.
Results: Education, previous experience of deliveries, month of pregnancy were not significant but such variables as the tendency to cesarean, type of hospital, and age were significant (P<0.05). Such variables as pain catastrophising, catastrophic cognition, and childbirth attitude were significant but other variables, including fear of pain , depression-anxiety-stress, experience of PMS were not significant (P>0.05).
Conclusion: Such variables as the experience of cesarean, type of hospital, and age as well as pain catastrophising, childbirth attitude, and catastrophic cognition are significant variable in prediction of cesarean labor in pregnant women.
Keywords: Cesarean Section, Childbirth Attitude, Labor Pain


دریافت فایل PDF

نقش ترس از درد و متغیر های روانشناختی مرتبط با آن در پیش بینی زایمان سزارین

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.