زهرا امین آبادی، محمد کریم خداپناهی، محسن دهقانی


چکیده

مقدمه : پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش واسطه ای تنظیم هیجان شناختی در رابطه با ابعاد سبک های فرزند پروری و موفقیت تحصیلی نوجوانان انجام شد.

روش : در یک مطالعه از نوع همبستگی ، 460 دانش آموز ( 230 دختر و 230 پسر ) به صورت تصادفی نسبتی خوشه ای از دبیرستان های شهرستان کرج انتخاب شدند.در این پژوهش از پرسشنامه سبک های والدینی ادراک شده، پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی و میانگین نمرات درسی به عنوان ابزارهای پژوهش استفاده شد.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل مسیر، تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شد.

یافته ها : تنظیم هیجان شناختی نقش واسطه ای ناچیزی بر عهده دارد و موفقیت تحصیلی بیشتر از بعد محبت تاثیر می پذیرد.مدل حاصل از پژوهش، برازش مطلوب ندارد.

نتیجه گیری : ادراک گرما و محبت نوجوانان از جانب والدین با تنظیم هیجان شناختی و موفقیت تحصیلی آنها رابطه دارد و این ادراک بر خلاف ادراک بعد تربیتی مهار، نوجوانان را برای پیشرفت بیشتر بر می انگیزد.این پژوهش همچون بسیاری از پژوهش های دیگر، بر نقش تعیین کننده والدین گرم و با محبت در موفقیت تحصیلی نوجوانان تاکید می کند.

کلید واژه ها : ابعاد تربیتی، تنظیم هیجان شناختی، موفقیت تحصیلی، نوجوانی.

 

Examining the mediating role of cognitive emotion regulation in the relationship between perceived parenting style dimensions and academic achievement


Aminabadi Z. MSc, Khodapanahi M.K. PhD,Dehghani M. PhD

Abstract
Introduction: The present study aimed to investigate the mediator role of cognitive emotion regulation in the relationship between parenting style dimensions and academic achievement.
Method: In a correlation study, 460 adolescent students (224 girls and 236 boys) were selected via random ratio cluster sampling from Karaj high schools. Data were collected by means of Perceived Parenting Style dimensions and Cognitive Emotion Regulation Questionnaire and judged by grade point average (GPA). To analyze the data, path analysis, regression, and correlation coefficient were employed.
Results: Result revealed that the cognitive emotion regulation has a very little mediator role between perceived parenting dimensions and grade point average and warmth is a better predictor for grade point average than control.
Conclusion: Perceived parental warmth has a positive relationship with adolescent’s cognitive emotion regulation and academic achievement. In contrast with perceived raising dimension, it persuades adolescents to improve. This study, like many other similar ones, stresses the significant role of parental warmth in adolescents’ academic achievement.
Keywords: Cognition Emotion Regulation, Parenting Style Dimension, Academic Achievement, Adolescence

 


دریافت فایل PDF

نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در ادراک نوجوانان از ابعاد سبک های فرزند پروری و موفقیت تحصیلی آن ها

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.