سيدهادي سيدعلي تبار، مينو پورآوری، مجتبي حبيبي


چکیده

هدف: طي پنج سال اخير، پديده شبكه هاي اجتماعي مجازي و در راس آنها فيسبوك، محبوبيت روزافزوني داشته است. از آنجايي كه روابط نامشروع از هردو نوع مجازي و رودررو ميتواند به يك اندازه آسيب زننده باشد، هدف اين پژوهش، مقايسه نگرش به روابط فرازناشويي و جهت گيري مذهبي در كاربران و غيركاربران شبكه فيسبوك است.

روش: پژوهش به روش توصيفي -همبستگي انجام گرفته است. از جامعه آماري مردان و زنان متاهل شهر تهران، نمونه اي به حجم 271 نفر ( 103 نفر كاربر و 168 نفر غيركاربر) به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها، از مقياس نگرش به روابط فرازناشويي ويتلي (2006) و جهت گيري مذهبي آلپورت (1950) و براي تحليل داده ها از رگرسيون لجستيك استفاده شد.

یافته ها: نتايج نشان که متغيرهاي پيش بين نگرش به خيانت زناشويي(01/0 (p< و جهت گيري مذهبي بيروني(01/0 (p< به لحاظ آماري جزء عوامل پيش بيني كننده كاربري فيسبوك هستند.

نتیجه گیری: براساس يافته هاي پژوهش ميتوان گفت كه مهمترين عوامل پيش بيني كننده كاربري فيسبوك عبارتند از خيانت زناشويي و جهت گيري مذهبي بيروني.

كليد واژه ها: روابط فرا زناشويي؛ جهت گيري مذهبي؛ شبكه هاي اجتماعي مجازي


دریافت فایل PDF

نگرش به روابط فرا زناشويي و جهت گيري مذهبي در كاربران و غيركاربران فيسبوك

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.