دکتر محسن دهقانی – احمد عاشوري – مجتبی حبیبی عسکرآباد – میرعلی خطیبی


چکیده

هدف: سیاهۀ شخصیتی چندوجهی مینه سوتا پرکاربردترین پرسشنامه شخصیتی براي بررسی بالینی در درمانگاهها و براي تحقیق دربارۀ شخصیت و آسیب شناسی روانی است. علی رغم ویژگیهاي مطلوب آن یعنی: گستردگی حوزۀ پوشش اختلالات و نشانگان روانشناختی، ابزاري جهت غربالگری، معیاری در خصوص مقایسه الگوی نیمرخ گروه های مختلف بیماران و افراد سالم، وسعت اطلاعات حاصل از ارزیابی و تفسیر، وجود مقیاس های بالینی، مکمل، محتوایی و اعتباری، تجدید نظر مداوم و مستند جهت ارتقاء ویژگی هاي روانسنجی این ابزار در مطالعات بین فرهنگی، هنوز یک مطالعۀ جامع در ایران در سطح ملی روي این ابزار صورت نگرفته است. پژوهش حاضر، با توجه به محدود بودن جامعۀ جغرافیایی نمونه پژوهشی مطالعات قبلی و بررسی این آزمون در یک گروه نمونه وسیع تر با ویژگیهاي خرده فرهنگی متنوع تر اجرا شده است.

روش: در این مطالعه، به بررسی ویژگیهاي روانسنجی نسخه فارسی (سیاهۀ شخصیتی چند وجهی مینه سوتا ) در دو گروه نمونه هنجاریابی شامل 1418 آزمودنی ( 510 مرد و 895 زن) با دامنه سنی 18 تا 80 سال و گروه نمونه بازآزمایی شامل 30 آزمودنی پرداخته است.

یافته ها: یافته ها نشان داد که همسانی درونی، اعتبار بازآزمایی و روایی ملاکی همگراي این سیاهه با پرسشنامه شخصیتی آیزنگ، مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی و فهرست تجدید نظر شده نشانگان 90 روي جامعه آزمودنیهاي 0 8- 18 سال – رضایت بخش بود.

نتایج: نتایج حاکی از آن بود که این سیاهه براي استفاده در جامعه بزرگسالان ایرانی داراي ویژگیهاي روانسجی رضایت بخشی است و میتواند به منزله ابزاري براي ارزیابی و انتخاب سریع افراد داراي اختلالات روانی مورد استفاده پژوهشگران، متخصصان روانشناسی، روانپزشکی و مراکز مشاوره قرار گیرد.

کلیدواژه ها: هنجاریابی، اعتبار، روایی، سیاهه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا

 

Standardization and Psychometric Properties of Minesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2)


Mohsen Dehghani, PhD.Ahmad Ashori, M.Sc.Mojtaba Habibi Askarabad, M.Sc.Mirali Khatibi, M.Sc.

Abstract
Objectives: Minesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2) is one of the most frequently used personality inventories for clinical and research purposes in the world. In spite of its appropriate features including coverage of very different psychological disorders and symptoms, being ascreening tool, a scale to compare the profiles of patients with non-patients, ability to collect variety with information as well as, having clinical, complementary, content and validity scales, it has not been comprehensively studied at a national level. In addition, due to the cultural issues and ongoing changes in the population, psychometric properties of MMPI-2 are necessary to be investigated periodically. Due to the geographically limited samples used in previous studies, the present study investigates the psychometric properties of MMPI-2 in a large national sample with variety of sub-cultures included.
Method: In this study, psychometric properties of MMPI-2 were investigated in a sample of 1418 individuals (895 females and 590 males) aged 18-80 years old. Test-retest reliability sample included 30 subjects.
Results: The results indicated a satisfactory internal and test-retest reliability, and convergent validity using Eysenck Personality Questionnare, Depression Anxiety Stress Scales, and SCL90 among the samples.
Conclusion: Psychometric properties of the measure revealed to be satisfactory that can be used as a tool for the assessment and screening of people with mental disorders, which is helpful for mental health professionals including psychologists, psychiatrists and researchers at clinical settings.
Keywords: standardization, validity, reliability, Minesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2)

 


دریافت فایل PDF

هنجاریابی و بررسی ویژگیهاي روانسنجی سیاهۀ شخصیتی چندوجهی مینه سوتا

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.