دکتر محمدعلی مظاهری، دکتر مجتبی حبیبی، دکتر احمد عاشوري


چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس انسجام و انعطاف پذیري خانواده (FACES-IV) در جامعه خانواده هاي ایرانی انجام شد.

روش: ابتدا مقیاس FACES-IV به وسیله چهار روانشناس ترجمه و به وسیله متخصص زبان انگلیسی ترجمه وارون شد. پس از اجراي مقدماتی روي 30 آزمودنی، اصلاحات لازم انجام شد. سپس 1652 آزمودنی از اعضاي خانواده هاي هفت استان کشور ( 558 پدر، 576 مادر و 518 فرزند) به FACES-IV پاسخ دادند. پرسش نامه اضطراب، افسردگی، استرس DASS)) مقیاس خود گزارشی نوجوانان (YSR) فرم کوتاه مقیاس استرس فرزند پروري (PSI-SF)، فهرست وقایع زندگی (LE) ،مقیاس تعاملات خانواده(FCS) و مقیاس رضایت خانواده (FSS) نیز براي بررسی روایی همگرا و واگرا روي گروه نمونه اجرا شدند.. براي تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدي و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.

یافته ها: ضریب آلفاي کرونباخ نمره کل مقیاس FACES-IV و خرده مقیاس هاي انسجام متوازن، انعطاف پذیري متوازن، گسسته، به هم تنیده، نامنعطف و آشفته براي پدران به ترتیب 74/0 ، 71/0 ، 6/0 ، 70/0، 60/0 ، 58/0 براي مادران به ترتیب 72/0 ، 72/0 ، 69/0 ، 69/0 ، 56/0 ، 62/0 و براي فرزندان خانواده به ترتیب 59/0، 77/0، 69/0، 74/0، 52/0، 55/0، به دست آمد. بررسی روایی همگرا و واگرا از طریق محاسبه ضریب همبستگی مقیاس FACES-IV با مقیاس هاي DASS ، YSR ، PSI-SF و LE رضایت بخش بود.نتایج تحلیل عاملی تأییدي نشانگر برازشالگوي شش عاملی (بعد انسجام شامل سه خرده مقیاس گسسته، انسجام متوازن و به هم تنیده و بعد انعطاف پذیري شامل سه خرده مقیاس نامنعطف، انعطاف پذیري متوازن و آشفته) با داده ها بود.

نتیجه گیري: نسخه فارسی مقیاس FACES-IV واجد ویژگی هاي روان سنجی مورد نیاز براي کاربرد در پژوهش هاي روانشناختی و تشخیص هاي بالینی است .

کلیدواژه: پایایی؛ روایی ؛ ساختار عاملی ؛ مقیاس انسجام و انعطاف پذیري خانواده

 

Psychometric Properties of Persian Version of the Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales (FACES-IV)


Mohammadali Mazaheri a, Mojtaba Habibi a, Ahmad Ashori *

Abstract
Objectives: The current research aim was to study the factor analysis, reliability and validity of the Persian version of Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales (FACES-IV) in Iranian families’ society.
Method: Initially, the FACES-IV was translated to Persian by four psychologists, and then back translated into English by an English expert. The modifications were performed after a pilot study with 30 participants. Thereafter, the final version was administrated to 1652 subjects (558 fathers, 576 mothers, and 518 children) in seven large provinces in the country. In order to testing the convergent and divergent validity the Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS), Youth Self-Report (YSR), Parenting Stress Inventory-short form (PSI-SF), Life Event checklist (LE), Family Conflicts Scale (FCS), and Family Satisfaction Scale (FSS) were used.
Results: Alpha’s Chronbach for the total score of FACES-IV and for the balanced cohesion, balanced flexibility, disengaged, enmeshed, rigid, chaotic subscales for fathers were 0.74, 0.71, 0.60, 0.70, 0.60, and 0.58, for mothers 0.72, 0.72, 0.69, 0.69, 0.56, and 0.62, and for children 0.59, 0.77, 0.69, 0.74, 0.52, and 0.55, respectively. The convergent and divergent validity tests by calculating the correlation coefficient of FACES-IV using DASS, YSR, PSI-SF, and LE were satisfactory. The confirmatory factor analysis results depicted fit of the six-factor model (the cohesion dimension included disengaged, balanced flexibility, enmeshed subscales, and the flexibility dimension included rigid, balanced flexibility and chaotic subscales) with the data.
Conclusion: The FACES-IV Persian version meets the psychometric properties needed for application in psychological studies and clinical diagnoses.
Key words: reliability; validity; factor analysis; family adaptability and cohesion

 


دریافت فایل PDF

ویژگیهاي روانسنجی نسخه فارسی مقیاس انسجام و انعطاف پذیري خانواده

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.