دکترخدابخش احمدی، دکتر مجتبي حبيبي ، محمدجواد احمديزاده ، دکتر رضا شاهي ،
دکتر منيژه خوشام ، آزاده مرادي ، شوا اخوان راد


چکیده

اهداف: مطالعات گوناگوني در حوزه سلامت روان جانبازان انجام شده است. هدف پژوهش حاضر بررسي این پژوهش ها براي شناخت تنگناها و ترسيم ماتریس پژوهشي است روش ها: پژوهش حاضر با استفاده از روش مطالعه مروري و تحلیل محتوا، اطلاعات موجود در پایگاه هاي اطلاعاتي در زمينه پژوهش هاي انجام شده در حوزه سلامت رواني جانبازان از جمله طرح هاي پژوهشي، مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در سمينارها و همایش ها را مورد بررسي قرار داده است. جامعه آماري این مطالعه شامل منابع آرشيوي بود که به واسطه پروتکل مروري جمع آوري و طبقه بندي و با بهره گيري از مدل مارشال و راسمن تجزیه و تحليل شدند.

يافته ها: از بين پژوهش هاي انجام شده، 35 درصد در زمينه اختلالات رواني، 21 درصد در زمينه جنبه هاي سلامت روان شناختي، 17 درصد در زمينه خانواده و فرزندان، 10 درصد در زمينه درمان و مداخله، 8 درصد در زمينه کيفيت زندگي و 4 درصد در زمينه مسائل رفاهي جانبازان بود. جهت بررسي کيفي، نتایج یافته هاي پژوهش هاي مختلف در 9 محور زیر کد گذاري شدند: کيفيت زندگي، مشکلات خانوادگي، اشتغال، مسائل اجتماعي، سوء مصرف مواد، مهارت هاي زندگي، اختلالات رواني، مسائل درماني، مسائل رفاهي. همچنين نقاط قوت و ضعف پژوهش هاي گذشته تحليل شد و نيز خلاءهاي موجود و ماتریس پژوهش هاي سلامت روان جانبازان و خانواده آنها ترسيم گردید.

نتيجه گيری: نتایج این مطالعه مي تواند در خصوص تدوین برنامه و نقشه راه متخصصان و متوليان درمان و پژوهش سلامت رواني جانبازان کمک کند و راهبردهاي سياست گذاري پژوهشي آ ینده را در قالب بررسي توصيفي- تحليلي یافته ها، تنگناها و جهت گيري هاي پژوهشي گذشته سلامت روان جانبازان روشن تر سازد.

کليد واژه ها: سلامت روان، جانباز، تحلیل محتوا، خانواده، نقشه راه، مطالعه کيفي، ماتریس، اختلالات، آسيب شناسی

 

Research Findings, Limitations, and Research Orientations in the Field of Veterans’ Mental Health


Ahmadi Kh. PhD, Habibi M. PhD, Ahmadizadeh M.J. PhD, Shahi R. PhD, khoshkamM.PhD,Moradi M. MSc, Akhavan Rad Sh. MSc

Abstract
Aims: Different studies have been conducted in field of mental health of veterans have been done. The purpose of the present research was the review of these studies to clarify limitations and developing a research matrix.
Methods: The present study has investigated the database of information on research conducted in the field of mental health in veterans including research projects, papers and abstracts presented at seminars and conferences using content analysis and review study. The study population consisted of archival sources that were gathered and classified by using review protocol and analyzed using Marshal and Rasman Model.
Results: Results showed that among implemented surveys, 35%, 21%, 17%, 10%, 8%, 4% respectively are about mental disorders, psychological health aspects, family and children, cure and interference, life quality and sacrifices’ welfare problems, respectively. To do qualitative review, different surveys’ results were classified in the following nine dimensions: quality of life of veterans’ and their families, family problems, occupation, social problems, drug abuse, life style, mental disorders, treatment and welfare problems. In general, advantages and disadvantages of previous surveys in last 3 decades have been classified and analyzed that its results have developed the research matrix in the field of veterans’ mental health and their family.
Conclusion: Results of this study can be used in strategy plan programming and developing rod maps for specialists and officials related to veterans’ mental health, to clarify policies for future in aspects such as descriptive – analytic survey of findings, limitation and previous survey directions about mental health of veterans.
Key words: Mental Health, Veteran, Systematic Review, Family, Road Map, Qualitative Study, Research Matrix, Psychopathology

.


دریافت فایل PDF

يافته ها، تنگناها و جهت گيري هاي پژوهش در حوزه سلامت رواني جانبازان

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.