ثوره یوسفی اصل، دکتر علیرضا مرادی، دکتر محسن دهقانی


چکیده

هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی توجه انتخابی نسبت به محرک های مربوط به غذا و شکل بدن در افراد دارای علایم اختلالات خوردن که برای درمان مراجعه نکرده بودند انجام شد.

روش : در یک بررسی مقطعی، 53 دختر دارای علایم اختلالات خوردن (شامل 15 نفر علایم بی اشتهایی عصبی، و 38 نفر علایم پر اشتهایی عصبی) و 46 دختر بهنجار با دامنه سنی 14 و 18 سال انتخاب و از نظر سن و سطح تحصیلات خود و والدینشان همتا شدند.تمام آزمودنی ها به تکلیف کشف نقطه (تکلیف رایانه ای بررسی توجه انتخابی) پاسخ دادند.کلمات هدف در این آزمون دو گروه کلمات غذا و شکل بدن بود که بر اساس طول کلمه و فراوانی با کلمات خنثی همتا شدند.زمان عکس العمل آزمودنی ها اندازه گیری و ثبت شد.برای تحلیل داده ها از طرح چندعاملی با سنجش مکرر و تحلیل واریانس استفاده شد.

یافته ها : افراد مبتلا به اختلالات خوردن که در پرسشنامه نگرش های خوردن نمرات بالا گرفته بودند نسبت به افرادی که نمرات پایین داشتند در تکلیف کشف نقطه، در قالب اجتناب از محرک های منفی شکل بدن توجه انتخابی نشان دادند، در حالی که نسبت به محرک های غذا این سوگیری مشاهده نشد.

نتیجه گیری : یافته های این پژوهش در پرتو نتایج سایر تحقیقات مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

کلید واژه ها : توجه انتخابی، اختلالات خوردن، تکلیف کشف نقطه.


دریافت فایل PDF

پردازش اطلاعات و توجه انتخابی در دختران نوجوان دارای علایم اختلالات خوردن

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.