مجتبي حبيبي، محمدعلي بشارت، هادي بهرامي احسان، رضا رستمي، لورا فرر – ردر


چکیده

مقدمه: اين پژوهش به منظور بررسي پيش بيني پذيري مصرف مواد توسط نوجوانان بر اساس عوامل خطرساز و محافظت كننده فردي، خانوادگي، مدرسه اي، دوستان و محله زندگي اجرا شده است

روش: گروه نمونه 698 دانش آموز دوره ي متوسطه. 19-14 سال ( 366 پسر و 332 دختر) بودند كه به روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. داده هاي پژوهش با استفاده از مقياس پيشگيري از مصرف مواد نوجوانان انداز ه گيري و به وسيله آماره هاي رگرسيون لوجستيك دو ارزشي و تحليل واريانس تحليل شدند.

يافته ها: يافته هاي پژوهش حاكي از آن بود كه عوامل فردي شامل كنترل تكانه، برون ريزي خشم، هوش هيجاني درون فردي و بين فردي پيش بيني كننده معني داري از مصرف مواد در دانش آموزان بودند و اما وضعيت تحصيلي و نگرش مذهبي دانش آموزان اثر پيش بيني كنندگي معني داري نداشت. ميزان خطرپذيري مصرف مواد در بين دانش آموزان مصرف كننده سيگار بالاتر بود. از ميان عوامل خانوادگي، دلبستگي ايمن به پدر و مادر، اثر پيش بيني كنندگي معني داري داشت و ميزان خطرپذيري مصرف مواد در بين دانش آموزاني كه اعضاء درجه يك خانواده مصرف كننده مواد بودند، بالاتر بود. از ميان عوامل مربوط به مدرسه و دوستان، وضعيت تحصيلي دوستان، نگرش دوستان به مواد، نگرش به مدرسه اثر پيش بيني معني داري در مصرف مواد توسط دانش آموزان داشت و ميزان خطرپذيري مصرف مواد در بين دانش آموزاني كه دوستان آنها مصرف كننده سيگار و مواد بودند، بالاتر بود. با توجه به عامل محله سكونت نتايج نشان داد كه ميزان خطرپذيري مصرف مواد در بين دانش آموزاني كه شاهد مصرف مواد در محله سكونت خود بودند، بالاتر بود و تفاوت معني داري بين دختران و پسران از نظر شاخص كلي عوامل خطرساز و محافظت كننده پيشگيري از مصرف مواد وجود داشت.

نتيجه گيری: با توجه به نتايج پژوهش حاضر، مي توان گفت كه مصرف مواد توسط نوجوانان يك پديده چند عليتي است و براي هر گونه مداخله پيشگيري در اين خصوص توجه به عوامل فردي، خانوادگي، مدرسه، دوستان و محيط زندگي بايستي توأمان باشد. با توجه با بالاتر بودن ميزان عوامل خطرساز مصرف مواد در پسران در مقايسه با دختران، توجه خاصي بايد به تفاوت هاي جنسيتي در مداخلات پيشگيري اعمال گردد.

واژه هاي كليدی: مصرف مواد، مقياس پيشگيري، شاخص هاي خطرساز و محافظت كننده، نوجوانان


دریافت فایل PDF

پيش بيني مصرف مواد در نوجوانان بر اساس شاخص هاي خطرساز و محافظت كننده پيشگيري فردي، خانوادگي، همسالان و محل سكونت

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.