مجتبی حبیبی – بلال ایزانلو – ابراهیم خدایی


چکیده

زمینه: از نظر کرلینجر (1986 (تحلیل عاملی یک روش آماري در جهت اصل ایجاز علمی است . این تکنیک می تواند به کاهش چندگانگی، تلخیص روابط بین متغیرها، ایجاز و سادگی هرچه بیشتر بینجامد، وابستگی بین متغیرها را تعیین کرده و تفسیر علمی را تسریع نماید.

هدف: هدف مقاله حاضر، کاربرد تحلیل عاملی براي وزن دهی به گویه هاي موجود در مقیاس ها ي روانشناختی و تربیتی است . یعنی کشف مناسب ترین سوالها با بیشترین وزن و اهمیت براي قضاوت در مورد افراد گروه نمونه با استفاده از تحلیل عاملی است.

روش: در پژوهش توصیفی حاضر، از داده هاي مربوط به خرده آزمون علایم روانشناختی و فیزیولوژیکی مقیاس میزان، منابع و علائم استرس معلمان که بر روي 430 نفر از دبیران ( 105 نفر در رشته تربیت بدنی و 298 نفر در رشته هاي غیر تربیت بدنی) آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی اجرا شده بود، استفاده گردید. در پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل عاملی وزن 15 گویه مربوط به این خرده مقیاس تعیین شد. در مرحله بعد، وزن هر گویه بر اساس وزن همان گویه در عامل مورد نظر به جاي استفاده از وزن ثابت معادل یک براي ایجاد نمره نهایی آزمودنی ها، مورد استفاده قرار گرفته است.

یافته ها :نتایج پژوهش نشان داد که بین دو روش با استفاده از آزمون فریدمن در رتبه بندي گویه ها تفاوت معنی داري به لحاظ آماري وجود دارد.

بحث و نتیجه گیري: با توجه به نتایج می توان گفت که کارایی روش تحلیل عاملی نسبت به روش وزن دهی با مقادیر ثابت براي همه گویه ها و وزن دهی در رتبه بندي شاخص ها در سطح بهینه اي قرار دارد.

واژگان کلیدي: تحلیل عامل، وزندهی به گویه ها، علائم روانشناختی و فیزیولوژیکی استرس.


دریافت فایل PDF

کاربرد تحلیل عاملی در تعیین وزن گویه ها در مقایسه با روش وزن دهی با مقادیر ثابت در اندازه گیري هاي روانی تربیتی

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.