مریم عباسی، دکتر محسن دهقانی، حامد یزدخواستی، نادر منصوری


چکیده

هدف از این مطالعه، مقایسه کارکرد خانواده در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگی با گروه غیربالینی و نیز بررسی میزان هم پوشی در کارکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگی است. روش و مواد: شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 90 نفر ( 67 زن ) بوده که از این تعداد 46 بیمار در قالب دو گروه مبتلا به اختلالات اضطرابی (n=18) و افسردگی (n=28) و 44 نفر در گروه غیر بالینی قرار گرفتند.

مقیاس سنجش خانواده (FAD) توسط افراد هر سه گروه تکمیل شد. آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) برای بررسی معنادار بودن تفاوت میانگین های سه گروه انجام شد.

یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل واریانس چند متغیره بین گروه بیماران مبتلا به افسردگی، اختلالات اضطرابی و گروه غیر بالینی، تفاوت معناداری در نمرات میانگین زیر مقیاس های FAD وجود داشت. بدکارکردی حوزه های کارکرد کلی، حل مسئله، نقش ها، پاسخگویی عاطفی، و کنترل رفتار در دو گروه بیماران، هم پوشی نشان داد. گروه بیماران افسرده به طور خاص در بعد ارتباطات و بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی در بعد آمیختگی عاطفی بدکارکردی نشان دادند. تلویحات بالینی و پژوهشی این مطالعه مورد بحث قرار گرفته است.

کلید واژه ها : کارکرد خانواده، اضطراب، افسردگی

 

Family Functioning in the Families of Patients with Anxiety and Depressive Disorders: a Comparison with General Population Families


M. Abbasi, M. A. M. Dehghani, Ph.D. H. Yazdkhasti, M. A. N. Mansouri, M. A.

Abstract
Aim: The goal of the current study was to compare family functioning of patients with depression, and anxiety disorders, with a non-clinical group.
Material and method: This research also addresses the level of overlap in family functioning of two clinical groups. The sample consisted of 18 patients with anxiety disorders, 44 patients with depressive disorders, and 44 participants as the control group. Family Assessment Device (FAD) was completed by all groups. Multivariate Analysis Of Variance (MANOVA) was applied to a examine differences. Based on the results of MANOVA, significant differences were found between three groups in FAD subscales. Family dysfunction in two clinical groups was revealed in general functioning, problem solving, roles, affective responsiveness, and behavior control sub-scales. Specific family dysfunctions in anxiety and depressive disorder groups were respectively in affective involvement and communication subscales. Clinical and research implications are dis-cussed.
Keywords: Family Functioning, Anxiety, Depression


دریافت فایل PDF

کارکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگی در مقایسه با خانواده های جمعیت عمومی

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.